عکس

407
۵ سرطان ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیکپور

هنر تیاتر در افغانستان


تیاتردرافغانستان با قصه خوانی و تمثیل که توأم با ژست و حرکات دست و سر بود اجرا می شد. تعداد اشخاص و گروه های که در این راستا فعالیت کردند کم نیستند، اما جبار رنگمال کسی بود که تیاتر ابتدایی را ایجاد کرد و فورم و قاعده برای بازیگری وضع نمود و رنگ تازه یی به تیاتر افغانستان بخشید.

امروزه تعداد زیادی ازجوانان، در دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل، مصروف آموختن  بخش های مختلف این هنر هستند مثل تیاتر گدی, تیاتر شورایی,تیاتر کودک…

از بارزترین مشکلات بازیگران تیاتر کشور، عدم حمایت دولت و آگاه نبودن مردم از ارزش های این هنر را می توان شمرد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد