نگرانی‌ها از حفر بی‌رویه‌ای چاه‌های عمیق در هرات
9:56 ق.ظ