عکس روز

سرد شدن هوا و افزایش فروشات جلبی

توسط - سرد شدن هوا و افزایش فروشات جلبی

...

عکس روز

نتیجه جنگ

توسط - نتیجه جنگ

...

عکس روز

کودکانی که در بدل پول ناچیز، برای راننده‌گان سواری جذب می‌کنند.

توسط - کودکانی که در بدل پول ناچیز، برای راننده‌گان سواری جذب می‌کنند.

...

عکس روز

وقتی‌که چراغ‌های ترافیکی از رهنمایی باز می‌مانند.

توسط - وقتی‌که چراغ‌های ترافیکی از رهنمایی باز می‌مانند.

...

عکس روز

افغانستان با غذاهای محلی اش

توسط - افغانستان با غذاهای محلی اش

...

عکس روز

تصویری از وضعیت زنده‌گی یک کودک پنج ساله افغان

توسط - تصویری از وضعیت زنده‌گی یک کودک پنج ساله افغان

...

عکس روز

سینماهای افغانستان در آستانه‌ی نابودی قرار دارند

توسط - سینماهای افغانستان در آستانه‌ی نابودی قرار دارند

...

عکس روز

کودکانی که با وجود دغدغه‌های فراوان خوش اند.

توسط - کودکانی که با وجود دغدغه‌های فراوان خوش اند.

کودکانی که با وجود دغدغه‌های فراوان خوش اند....

عکس روز

پایتخت نشینان از موجودیت سگ‌های ولگرد در سطح شهر شکایت دارند.

توسط - پایتخت نشینان از موجودیت سگ‌های ولگرد در سطح شهر شکایت دارند.

...

عکس روز

#عکس‌‌روز میوه‌های افغانستان از شهرت جهانی برخوردار است.

توسط - #عکس‌‌روز میوه‌های افغانستان از شهرت جهانی برخوردار است.

...