مشرقي کوچه ابت بی خلک واکسین بارای اوازای شره باور کین
6:43 ق.ظ