خبرهای داخلی, کابل

کمسیون تدارکات ملی ۱۸ قرارداد را تصویب کرد

توسط - کمسیون تدارکات ملی ۱۸ قرارداد را تصویب کرد

کمسیون تدارکات ملی، ۱۸ قرارداد به ارزش حدود یک ملیارد و ۷۴۷ ملیون افغانی را تصویب کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری، به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که،   این کمسیون به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور، قراردادهای تدارکات کود یوریای کیمیاوی وزارت زراعت و مالداری، پروژه قیرريزی سرک اندراب به طول ۱۲،۲۳ کیلومتر، قرارداد خریداری مواد...