خبرهای داخلی, غرب

افغانستان تا پنج سال دیگر در آغاز راه غنی سازی اورانیم قرار خواهد گرفت

توسط - افغانستان  تا پنج سال دیگر در آغاز راه غنی سازی اورانیم قرار خواهد گرفت

مسولان آمریت انرژی اتمی در غرب کشور می گویند: تلاش می کنند تا ظرف 5 سال آینده افغانستان را در آغاز راه غنی سازی اورانیم قرار دهند. یک مسوول این اداره به کلید می گوید:  یکی از اهداف عمده  انان استفاده از انرژی اتمی در صنعت و تولید برق می باشد. او می افزاید: در منطقه نمک سار هرات آثاری از مواد "لیتیوم" مشاهده شده،...