توهین و تحقیر خبرنگار کلید و لت وکوب خبرنگاران در بامیان نگران کننده است
11:18 ق.ظ