صحت, گزارش

بررسی چگونگی عرضهء خدمات صحی، چالش‌ها و راه حل‌ها!

توسط - بررسی چگونگی عرضهء خدمات صحی، چالش‌ها و راه حل‌ها!

عنوان نشستی است که به روز یک شنبه در کابل، از سوی کمسیون رفاه عامه، منابع طبیعی، محیط زیست، کار و کارگر، اصلاحات اداری، تهیه مسکن، تربیت بدنی و سره میاشت مشرانو جرگه، پیرامون نظارت این کمسیون از عرضه خدمات صحی در کشور راه اندازی شده است. نثار حارس، رییس این کمسیون در پیوند به یافته‌های کار نظارتی کمسیون رفاه عامه مشرانو...