پاکستان 2 هزار بورسیه به محصلان افغان اختصاص داد
10:36 ق.ظ