اجتماعی, گزارش

“من قربانی تجاوز جنسی هستم”

توسط - “من قربانی تجاوز جنسی هستم”

"من قربانی تجاوز جنسی مردانی هستم که از سوی شوهرم با اجبار در اختیار شان قرار می‎گرفتم"، این جمله را یکی از قربانیان تجاوز های جنسی در کابل هنگامی به خبرنگار کلید گفت که چشمان‌اش را اشک حسرت و درد به مانند کاسه‌ای خون ساخته بود. از شدت درد به خود میپیچید، قطره‎های اشک، هر لحظه جام چشمان‌اش را پر میکرد، لکههای...