اقتصادی, گزارش

صنعت‌کاران از وضعیت جاری در کشور نگران اند

توسط - صنعت‌کاران از وضعیت جاری در کشور نگران اند

صنعت کاران کشور می‌گویند: حکومت باید همانند دیگر کشور ها سکتور صنعت در کشور را حمایت همه جانبه نماید. شماری از صنعت کاران وضعیت صنعت‌کاری در کشور را نگران کننده عنوان کرده، می‌افزایند: حکومت باید افزون بر دیگر سکتور ها، برای فراهم‌آوری سهولت‌های لازم فابریکه‌های صنعتی کشور را رشد دهد تا از رکود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت‌کاری جلوگیری شود. در سایر کشور ها...