سیاسی, گزارش

“در آینده نزدیک نشست مشورتی در پیوند به ادامه حکومت وحدت ملی برگزار خواهد شد”

توسط - “در آینده نزدیک نشست مشورتی در پیوند به ادامه حکومت وحدت ملی برگزار خواهد شد”

مشاوران نزديك به سران حكومت به وحدت سياسی و جغرافيايی كشور باورمند نبوده، ‌منافع سياسی خود را به منافع ملی ترجيح داده و سبب می‌شوند كه در نظام اصلاحات بوجود نيايد. شورای حراست و ثبات افغانستان با تاكيد به اين مطلب، اضافه می‌كند، اين چهره‌ها كمتر به منافع ملی ولی بيشتر به منافع شخصی خود فكر می‌كنند و سران نظام بايد اين...