خبرهای داخلی, کابل

فعالیت شرکت هوایی صافی به تعلیق درآمد

توسط - فعالیت شرکت هوایی صافی به تعلیق درآمد

ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی افغانستان، از به تعلیق در آمدن فعالیت شرکت هوایی صافی در کشور خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی این اداره، به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که، براساس تصمیم وزارت مالیه، فعالیت شرکت هوایی صافی به حالت تعلیق در آمد. به نقل از خبرنامه، شرکت هوایی صافی، قرضه‌ها و باقی‌داری‌های مالیاتی‌اش را به گونه کامل نپرداخته است. از سوی...