ملل متحد از افزایش حملات نژاد پرستانه در بریتانیا نگرانی کرده است
10:15 ق.ظ