اجتماعی, گزارش

هشدار به سخنگويان و مسوولان اطلاع رسان حكومتی

توسط - هشدار به سخنگويان و مسوولان اطلاع رسان حكومتی

هشدار به سخنگويان و مسوولان دولتی؛ به اطلاعاتی كه رسانه‌ها و مردم نياز دارند، پاسخ دهيد، در غير آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده، مطابق به قانون مجازات خواهيد شد. مسوولان كمسيون نظارت از دسترسی به اطلاعات، با تاكيد به اين مطلب، اضافه می‌كنند: ‌ با وجود آن‌كه حكومت قانون دسترسی به اطلاعات را توشيح و همواره به عملی شدن...