صلح و مصالحه ملی


این مطلب در مجله مرسل توسط مساعدت سخاوتمندانه مردم امریکا از طریق اداره توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) تحت برنامه مشارکت مدنی افغانستان که توسط موسسه بین المللی کاونترپارت و موسسات همکار آن تطبیق می شود تهیه شده است. محتویات و نظریات شامل در این نشریه مسوولیت متعلق به موسسه بین المللی کاونترپارت نبوده لزوما بیان کننده دیدگاه اداره توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) نمی باشد.