دستی که کمک می کند، مقدس‌تر از دستانی است که دعا می‌کند.
17 ,حمل ,1399