دیگران

964
۱۵ اسد ۱۳۹۲

آگاهی

قرار است رادیو کلید کابل به همکاری اداره یونیسف به تاریخ 15 سپتمبر ورکشاپی را جهت بلند بردن آگاهی ژورنالیستان از وضعیت کنونی اطفال در کشور و افزایش توجه رسانه ها در مورد اطفال راه انداری نماید.
بنا از ژورنالیستان مرکز (کابل) و ولایات غزنی ، خوست ، پکتیا ، ننگرهار ، لغمان ، بلخ ، هلمند و فراه که علاقمند اشتراک در این ورکشاپ باشند تقاضا می شود که خلص سوانح یا سی وی های خویش را الی 28 اسد (19 اگست ) به ایمیل آدرس admin@dhsa.af  و یا هم به دفتر رادیو کلید کلید کابل واقع کارته سه جوار مسجد ازبک ها بفرستند .
نوت : برای ژورنالیستانی که در حال حاضر مصروف کار در رسانه ها باشند اولویت داده می شودقرار است رادیو کلید کابل به همکاری اداره یونیسف به تاریخ ۱۵ سپتمبر ورکشاپی را جهت بلند بردن آگاهی ژورنالیستان از وضعیت کنونی اطفال در کشور و افزایش توجه رسانه ها در مورد اطفال راه انداری نماید.
بنا از ژورنالیستان مرکز (کابل) و ولایات غزنی ، خوست ، پکتیا ، ننگرهار ، لغمان ، بلخ ، هلمند و فراه که علاقمند اشتراک در این ورکشاپ باشند تقاضا می شود که خلص سوانح یا سی وی های خویش را الی ۲۸ اسد (۱۹ اگست ) به ایمیل آدرس admin@dhsa.af  و یا هم به دفتر رادیو کلید کلید کابل واقع کارته سه جوار مسجد ازبک ها بفرستند .
نوت : برای ژورنالیستانی که در حال حاضر مصروف کار در رسانه ها باشند اولویت داده می شود

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد