ads

هزینه ده ملیونی برای مصالح دیگ و مواد شوینده در جرگه مشورتی صلح

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که لویه جرگه مشورتی صلح که بتاریخ 9 ثور سال جاری برگزار شد نزدیک به 250 ملیون افغانی  هزینه برداشته است و دست آورد آن فقط ارایه پاسخ به چهار سوال مطرح شده حکومت از جانب 3 هزار 315 نماینده مردم بوده است.

نویسنده: TKG
14 اسد ,1398
هزینه ده ملیونی برای مصالح دیگ و مواد شوینده در جرگه مشورتی صلح

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که لویه جرگه مشورتی صلح که بتاریخ 9 ثور سال جاری برگزار شد نزدیک به 250 ملیون افغانی  هزینه برداشته است و دست آورد آن فقط ارایه پاسخ به چهار سوال مطرح شده حکومت از جانب 3 هزار 315 نماینده مردم بوده است.

این یافته ها نشان می دهد که برای جرگه چهار روزه مشورتی صلح از دوازدهم حمل الی 15 ثور آماده گی گرفته شده و در این مدت مصارف سه وعده غذای بیش از 210  هزار تن به بیش از 58 میلون افغانی رسیده است.

بر بنیاد این یافته ها تنها برای مصالح جات دیگ در این جرگه نزدیک به 5.5 ملیون افغانی مصرف شده است.

از سوی هم این یافته ها نشان می دهد که اسناد مصارف بودجه لویه جرگه مشورتی صلح نیز تا کنون که سه ماه از آن می گذرد به دسترس وزارت مالیه قرار نگرفته است.

از جانب دیگر این یافته ها نشان می دهد که برای فراهم آوری تسهیلات جرگه مشورتی صلح 34 قرارداد به شکل چهارچوبی با 24 شرکت عقد شده است.

با این همه پیش از این هزینه های هنگفت دیگر نیز با دست آورد های غیر ملموس برای آوردن صلح در کشور به مصرف رسیده است.

بربنیاد اسناد که به دسترس کلید گروپ قرار گرفته است، شورای عالی صلح با داشتن 77 الی 100 تن کارمند ظرف 9 ماه (از اکتوبر سال 2018 میلادی تا جون امسال) 4.6 ملیون دالر معادل نزدیک به 3.5 میلیارد افغانی را به مصرف رسانیده است.

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که تنها ظرف یک سال اخیر به شمول لویه جرگه مشورتی صلح نزدیک به 4 ملیارد افغانی صرف برنامه ها و مصارف شورای عالی صلح شده است؛ اما با آنهم اوضاع امنیتی در بدترین وضع خود قرار دارد.

مصارف لویه جرگه مشورتی صلح

معلومات کلید گروپ بر اساس اسناد که از سوی واحد عملیاتی ارگ به دسترس قرار گرفته نشان می دهد که در لویه جرگه مشورتی صلح نزدیک به 250 ملیون افغانی مصرف شده و تنها مصارف خوراکی آن بیش از 58 ملیون افغانی هزینه برداشته است.

بر اساس اسناد مذکور مشمول مصارف غذای این جرگه، 9 ملیون افغانی دو قلم گوشت و مصالح دیگ آن نزدیک به 5.5 ملیون افغانی هزینه برداشته است.

بر اساس اسناد ارایه شده در این جرگه تنها بیش از 650 بالون گاز مایع 40 کیلویی به ارزش نزدیک به 1.5 ملیون افغانی به منظور پخت و پز  مصرف شده و بیش از یک صد هزار قرص نان خشک به ارزش بیش از یک ملیون افغانی در این جرگه خریداری و به مصرف رسیده است.

از سوی هم این اسناد نشان می دهد که در جریان برگزاری این جرگه تنها 60 قلم مواد تنظیفی (شوینده ها) به ارزش بیش از 5 ملیون افغانی خریداری و مصرف شده است.

بر اساس معلومات کلید گروپ به رویت اسناد مذکور، مصارف ترانسپورت و سفر خرچ اعضای جرگه (نمایندگان مردم) به هزینه نزدیک به 72 ملیون افغانی، غذا بیش از 58 ملیون، مصارف بود وباش مهمانان بیرون از محوطه خیمه لویه جرگه  به هزینه بیش از 43 ملیون افغانی ، معاش 172 تن از کارمندان موقت  نزدیک به 5 ملیون افغانی و مصارف متفرقه به شمول خدمات تکنالوژی و فرهنگی نزدیک به 67 ملیون افغانی هزینه برداشته است.

جدول فوق مصارف حیرت انگیز لویه جرگه مشورتی صلح را نشان می دهد.

 

مصارف لویه جرگه مشورتی صلح ازکدام بودجه تامین شد و چگونه؟

یافته های کلید گروپ نشان می دهد که به منظور برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح 365 ملیون افغانی از کد احتیاط 91 حکومت اخذ شده و اسناد مصارف آن تا کنون به وزارت مالیه نرسیده است.

شمعروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با کلید گفت که اسناد مصارف لویه جرگه مشورتی صلح از جانب اداره امور ریاست جمهوری که مدیریت کننده این مصارف بود، تا کنون به وزارت مالیه نرسیده است.

به گفته وی اسناد پول که از بودجه حکومت به مصرف می رسد باید با تمام شفافیت نزد وزارت مالیه موجود باشد.

اما فهیم عبادی معاون مالی اداره عملیاتی ارگ در مصاحبه با کلید گفت که این جرگه به مدیریت واحد عملیاتی ارگ دایر شد.

به گفته وی تا کنون 70 درصد مصارف لویه جرگه مشورتی صلح تصفیه شده و پس از تکمیل تصفیه حسابات بودجه صرفه جویی شده به کود 91 منتقل و اسناد مصارف آن نیز نزد وزارت مالیه تکمیل خواهد شد.

وی در ادامه گفت که از مجموع بودجه اختصاص یافته جرگه مبلغ 245 ملیون افغانی به مصرف رسیده و حدود 125 ملیون افغانی آن دوباره برگشت داده شده است.

بر بنیاد یافته های کلید گروپ قرارداد های تسهیلاتی لویه جرگه مشورتی صلح چهار چوبی بوده و مسئولان اداره عملیاتی ارگ دلیل عقد این نوع قرار داد ها را مفیدیت در باز پس گیری اجناس که مورد استفاده قرار نمی گیرد عنوان می کنند.

بر اساس معلومات کلید گروپ قرار داد های چهار چوبی پس از داوطلبی  با یکی از شرکت های برنده به شرط باز پس گیری اجناس که استفاده نمی شود صورت می گیرد.

این یافته ها نشان می دهد که برای فراهم آوری تسهیلات جرگه مشورتی صلح 34 قرارداد به شکل چهارچوبی با 24 شرکت عقد شده است.

با این حال دیدبان شفافیت افغانستان برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را یک کارکرد عملیاتی دانسته و می گوید که استفاده از کد احتیاط 91 در یک برنامه عملیاتی دلیل موجه داشته نمی تواند.

اما شمعروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه می گوید که به دلیل اینکه جرگه مشورتی صلح به ابتکار ریاست جمهوری دایر شد و قبل از آن  در سند بودجه پیشبینی نشده بود، مصارف این جرگه از کود احتیاط 91 پرداخت شده است.

با این همه مصارف که در لویه جرگه مشورتی صلح صورت گرفت انتقاد های را نیز در پی داشته است.

ناصر تیموری  مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان با انتقاد از دست آورد های لویه جرگه مشورتی صلح می گوید که برگزاری این جرگه یک کارکرد نمایشی بوده است.

با این حال ضیا شفیق رئیس تعمیرات و حفظ و مراقبت اداره عملیاتی ریاست جمهوری با رد هدر رفتن هزینه لویه جرگه مشورتی صلح در مصاحبه با کلید گفت که پس از تثبیت نیازمندی های خیمه لویه جرگه برای لویه جرگه مشورتی صلح بخش هنگفت بودجه این جرگه در تجهیز و تعمیر این مکان به مصرف رسیده است.

به گفته وی تجهیزات که برای خیمه لویه جرگه از بودجه لویه جرگه مشورتی صلح خریداری شده است، سرمایه ثابت کشور بوده که می تواند به شکل مستمر در سایر برنامه های حکومتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

او در ادامه گفت که در گذشته برگزاری برنامه های حکومتی به سکتور خصوصی داده می شد که در نتیجه بودجه به مصرف می رسید؛ اما از تجهیزات آن به شکل مستمر استفاده نمی شد.

به گفته او، برای 3 هزار 200 مهمان؛ کمپل، دوشک و جانماز خریداری شده که فعلا هم در ستاک این نهاد موجود می باشد.

آقای شفیق می گوید که تالار لویه جرگه با چوکی های سینمایی،  کمره های امنیتی، سیستم صدا و سیستم رسانه ها مجهز شده و شمار از تجهیزات قبلی این تالار به پوهنتون پولیتخنیک تحفه داده شده است.

وی هم چنان افزود که با استفاده از بودجه لویه جرگه مشورتی صلح تعمیرات لیلیه پوهنتون پولیتخنیک رنگمالی شده و سیستم جنکشن های برق تجدید شده است.

به گفته او هم چنان با استفاده از بودجه لویه جرگه مشورتی صلح، کودکستان پوهنتون پولیتخنیک تعمیر شده، یک چاه آب نیز در این پوهنتون حفر و لیلیه این پوهنتون با پرده و فرش جدید تجهیز شد.

لویه جرگه مشورتی صلح برای چهار روز از 9 الی 12 ثور سال جاری برای جمع آوری دیدگاه مردم در مورد صلح دایر شد.

در این جرگه 3 هزار 315 تن از طبقات مختلف اجتماع از سراسر کشور اشتراک و نظریات خود را در مورد چهار پرسش که از جانب حکومت مطرح شده بود شریک کردند.

پرسش های که در جرگه مشورتی صلح مطرح شد، چگونگی قانع کردن طالبان جهت اشتراک به مذاکرات بین الافغانی، ارزش های که در مذاکره با طالبان مورد حمایت قرار گیرد، ترکیب هیات مذاکره کننده صلح و سیاست دولت افغانستان در قبال کشور های همسایه بوده است.

چگونگی بودجه شورای عالی صلح

طبق اسناد که به دسترس کلید گروپ قرار گرفته شورای عالی صلح که 77 الی 100 تن کارمند داشت بدون داشتن دست آورد ملموس ظرف 9 ماه ، نزدیک به 3.5 میلیارد افغانی را به مصرف رسانیده است.

ناصر تیموری یکی از مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان در مصاحبه با کلید گفت، با آنکه شورای عالی صلح یک اداره داخل چوکات افغانستان است؛ اما به دلیل شامل نبودن در بودجه ملی در عرصه مصارف فراتر از قوانین کشور عمل می کند.

وی شامل نبودن شورای عالی صلح را در بودجه ملی، عملکرد فراتر از قوانین مالی کشور دانسته و افزود با وجود که این نهاد مصارف گزاف مالی دارد؛ اما قوانین تدارکاتی و سایر قوانین مالی بالای این شورا تطبیق نشده است.

به گفته موصوف، بودجه ای که در روند صلح کشور به مصرف می رسد، از هر منبع که باشد سر انجام بنام مردم افغانستان یاد می شود و باید بر اساس قوانین کشور به مصرف برسد.

با این همه حقیار گجر عضو کمیته مطبوعات شورای عالی صلح، مشمول نبودن بودجه شورای عالی صلح را در بودجه ملی حفظ استقلالیت آن عنوان نموده و می افزاید که این شورا از سوی کمک کننده های خارجی تمویل می شود.

به گفته موصوف به جز کارمندان درالانشاء تمام اعضای شورای عالی صلح رضاکار هستند و تنها مصرف ترانسپورت و کارت مبایل به آنان پرداخت می شود.

در همین حال شمعروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه نیز در مصاحبه با کلید گفت که شورای عالی صلح به دلیل حمایت مالی از سوی کشور های کمک کننده  و حفظ استقلالیت، شامل بودجه ملی نبوده است.

موثریت شورای عالی صلح و لویه جرگه مشورتی صلح

بر اساس معلومات کلید گروپ، شورای عالی صلح و لویه جرگه مشورتی صلح با تناسب به مصارف شان دست آورد های ملموسی نداشته است.

ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را یک کارکرد نمایشی خوانده و می گوید که صلح در افغانستان یک پروسه است که نیازمند جمع آوری دیدگاه مردم از سطوح مختلف کشور به طور مداوم می باشد.

وی دست آورد های شورای عالی صلح را نیز در خصوص صلح کشور ناچیز دانسته و می افزاید که شورای عالی صلح در مدت ده سال فعالیت، حتا نتوانست که بی طرفی خود را حفظ کند.

با این حال حقیار گجر عضو کمیته مطبوعات شورای عالی صلح با تایید ضعف رهبری این شورا می گوید که شماری از اعضای رهبری این شورا به دنبال گرایش ها ومنافع خود می باشند.

اما با این همه آقای گُجر، لویه جرگه مشورتی صلح و نشست علمای جهان اسلام درمکه را از دست آورد های شورای عالی صلح عنوان می کند.

به گفته او، شماری از کشور های اسلامی جنگ در افغانستان را حلال می دانستند؛ اما پس از نشست علمای جهان اسلام در شهر مکه فتوا صادر شد که جنگ در افغانستان با در نظرداشت نصوص دین اسلام، حرام می باشد.

در همین حال غفور جاوید سخنگوی شورای عالی صلح با رد ادعای عدم موثریت شورای عالی صلح در آوردن صلح به کشور افزود: «هیچ کس نتواسته که طالبان را به میز مذاکره بکشاند.»

به گفته او، لویه جرگه مشورتی صلح که یک دست آرود بزرگ شورای عالی صلح میباشد، توانست برای چگونگی آوردن صلح در کشور یک نقشه راه ارایه نماید.

او هم چنان افزود که در عرصه پیگیری از تطبیق تصامیم این جرگه یک دارالانشاء که اعضای آن 6 نفر اند ساخته شده است که همزمان سه وظیفه را اجرا می کنند.

به گفته سخنگوی شورای عالی صلح، این دارالانشاء علاوه بر پیگیری تصامیم لویه جرگه، یک گروپ در شبکه اجتماعی وتسپ (whatsapp) بین تمام اعضای جرگه ساخته است تا بتوانند به طور مداوم در تصامیم ملی و مراحل بعدی صلح دیدگاه آنان را جمع آوری کنند.

او افزود که این دارالانشاء وظیفه دارد تا تمام دیدگاه های را که در لویه جرگه مطرح شده بود به شکل کتاب در به چاپ برساند.

شورای عالی صلح پس از فیصله جرگه ملی مشورتی صلح در سال 1389 بوجود آمد اعضای این شورا در ابتدا به 70 تن می رسید که بیشتر آنان را چهره های جهادی تشکیل می داد.

این نهاد از بدو تاسیس تا کنون توسط حمایه جامعه جهانی تمویل می شود.

بر اساس آخرین فیصله ریاست جمهوری دارالانشای شورای عالی صلح لغو و بست های وظفیوی آن از بین رفته است.

پیش از این بر اساس فیصله رهبری این شورا کمیته های ولایتی شورای عالی صلح نیز از بین رفته است.

از آوان تشکیل نظام تا کنون ملیارد ها افغانی صرف آوردن صلح به کشور شده است؛ اما با آنهم اوضاع امنیتی کشور با گذشت هر روز وخیم تر می شود.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA