ads

شاهراه ها فراموش شده اند

در 9 سال گذشته با آنكه دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده، توجه به زیربناهای كشور را یكی از برنامه های اساسی شان دانسته و اقداماتی را در این راستا عملی كرده اند، اما این اقدامات خیلی سطحی، زودگذر و غیر سیستماتیك بوده است.

نویسنده: TKG
14 دلو ,1389
شاهراه ها فراموش شده اند

در 9 سال گذشته با آنكه دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده، توجه به زیربناهای كشور را یكی از برنامه های اساسی شان دانسته و اقداماتی را در این راستا عملی كرده اند، اما این اقدامات خیلی سطحی، زودگذر و غیر سیستماتیك بوده است.

سرك های شاهراه كه پل ارتباطی، اقتصادی و سیاسی كشور است، در طی همین 9 سال تغییراتی را در خود تجربه کرد.

گفته می شود كه در افغانستان به ارزش دوملیارد و چهارصد ملیون دالر روی سرك های ترمیم شده یا تحت كار مصرف شده که می توان از شاهراه جلال آباد- كابل، كابل- تخار و هرات- كابل یاد نمود، اما در حال حاضر این سرك ها رو به تخریب بوده و دولت تا هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته است.

به اساس گفته های مقام های وزارت فواید عامه، در چند سال گذشته 5500 کیلومتر سرك تا هنوز در افغانستان قیر ریزی شده و مطابق به ماستر پلان باید تا سال 2015 میلادی، 18هزار كیلومتر سرك اسفالت شود.

با گسترش ارتباطات ترانزیتی و ترانسپورتی شمار رویدادهای ترافیكی نیز افزایش یافته و یكی از عواملی كه در افزایش حوادث ترافیكی نقش بسیار دارد، كم عرض بودن سرك ها است. چون در شاهراه های كشور عبور و مرور بیشتری صورت می گیرد، بنابر این باید شاهراه ها از عرض بیشتری برخوردار باشند تا در حین عبور وسایط نقلیه، خطرات كمتری محتمل باشد.

نكتهء دیگر اینست كه شاهراه های كشور به اساس نقشهء سال های قبل قیرریزی و یا ترمیم شده اند. در حالیكه در مقایسه با گذشته، كشور تغییرات زیادی را از نظر افزایش نفوس و كثرت وسایط نقلیه اختیار نموده است.

لذا، تنها راه دایمی به این معضلهء بزرگ اینست تا شاهراه های كشور به اساس معیارهای امروزی جهانی ساخته شود.

از جانب دیگر، معمولاً سرك های افغانستان، مقاومت 18 تن را دارا می باشد، در حالیكه وسایط باربری كه از این جاده ها عبور می كنند، بین 28 تا 30 تن بار دارند. بنابر این نبود سیستم نظارتی درست و نبود تراوزهای وزن سنج در شاهراه ها از جمله عواملی است كه در كوتاه كردن عمر سرک ها نقش زیادی دارد.

افزون بر این ها، كیفیت پایین كاری شركت ها و وجود فساد گسترده در ادارات دولتی نیز موجب شده تا روند تخریب دوبارهء سرك های ترمیم شده سرعت یابد. شركت هایی كه قرارداد ترمیم و قیرریزی شاهراه های كشور را به عهده داشتند نیز در این كار مقصر اند و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

حكومت افغانستان تنها با پی ریزی استراتیژی كارا، معیاری، دورنگر و سیستماتیك می تواند بر مشكل شاهراه ها فایق آید.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA