سیاسی

219
۴ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

گزارش ویژه قیام مردم کابل در سوم حوت

کلید * سوم حوت ۱۳۸۸

سي سال قبل از امروز يعني در سوم حوت سال ۱۳۵۸ قیام همه جانبه در تمام نقاط شهرکابل به پا خیستانده شد و مردم با شعارهای ضد تجاوز روسها همسبتگی و هماهنگی خود را دراین روز به نمایش گذاشتند.

درساعات اولیه این اعتراض مردمی، حمله شدیدی از طرف نیروهای امنیتی بطرف مردم صورت گرفت که ده ها نفر کشته و زخمی شدند.

ولی مردم همچنان پرخروش پیش رفته و بر پوسته های امنیتی حمله ور شدند که در نتیجه چند نقطه شهر چون ماموریت خوشحال خان مینه و چند منطقه دیگر به تصرف مردم درآمدند.

با وجود اينكه ازاين روزتاريخي مدت زيادي ميگذرد ولی شهروندان كابل هران لحضه اين روز را به ياد دارند و انرا يك روز فراموش ناشدني ميخوانند.

درهمين حال برهاندين رباني يكی از قوماندانان جهادي سوم حوت را يك حماسه تاريخي عنوان مي نمايد.

هرچند قيام ۳ حوت درتاريخ كشورازسوي برخي ها قيام خود جوش خوانده می شود ولی شماري از تحليلگران مسايل سياسي كشورعامل اين روز را برخواسته از برنامه هاي شتاب زده حزب دمكراتيك خلق درهمان وقت و مداخلات بيروني ميدانند.

عزيزاحمد فانوس استاد درپوهنتون كابل نیز معتقد است، در افغانستان هيچ قيامي خود جوش نبوده و اگرهم بوده در سطوح پايين بوده است.

اگر چه ارقام دقيق از تلفات مردم در اين روز در دست نيست ولی گفته مي شود، صدها نفرجان خود را از دست داده و تعدادي هم به عنوان بغاوت گرراهي زندان شدند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد