خبرهای داخلی

۱۹ جدی ۱۳۹۸
نویسنده: محمد فصیح متوکل

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی: در اکثر ادارات به ویژه ارگ، قانون رعایت نشده است

هارون استانکزی، رییس کمیته‌ی مطالعه‌ی قوانین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به کلید می‌گوید که این کمیسیون کارکرد ادارات دولتی را به جدیدت بررسی کرده و نتایج نهایی آنرا، به نهادهای ذیربط واگذار می‌کند.
او همچنان افزود که در رابطه به نظارت از تطبیق قانون اساسی روش سیاسی وجود دارد که سبب شده فیصله‌ها از ضمانت اجرایی قوی‌تری برخوردار نباشد.
با این حال، اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید که قوانین افغانستان همواره از سوی حکومت و قانون‌گذاران مورد نقض قرار گرفته است.
وحید الله فرزه‌یی؛ عضو اتحادیه‌ی حقوق دانان افغانستان می‌گوید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اسیاسی به‌جای نظارت، مصروف تحلیل و تجزیه قوانین است.
به گفته‌ی وی، این کمیسیون صلاحیت نظارت از تطبیق قانون اساسی را از دست داده و کارکرد آن روی کاغذ باقی مانده است.
گفتنی‌ست که همه‌ساله از ۱۴ الی ۲۲ جدی زیر عنوان هفته‌ی ملی قانون اساسی در افغانستان، طی برنامه‌های جداگانه تجلیل به عمل می‌آید.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد