تحلیل

272
۱۳ ثور ۱۳۹۰
نویسنده:

کشته شدن اسامه قطار القاعده را کند می کند

به همان پیمانه که عملیات ۱۱ سپتمبر پر هیاهو بود، مرگ اسامه نیز چیزی کمتر از آن نداشت. هلیکوپتر های امریکایی در نیمه شب اول می، طی عملیات ۴۰ دقیقه ای، در ایبت آباد، کنار یک پایگاه مهم نظامیان پاکستانی  اسامه را به قتل رساندند و بعد اوباما رئیس جمهور امریکا خبرآن را برای جهانیان اعلان کرد که با واکنش های مختلف، اما بیشتربا رضایت استقبال شد. جسد اسامه به خاطری که گفته شد هیچ کشوری حاضر به پذیرش او نبودو هم امریکایی ها نخواستند که برای پیروانش زیارت شود، در بحیرۀ عرب دفن گردید، روز کشتن او هم که مصادف به روز بین المللی کارگر است دقیقاً انتخاب شده بود تا در تاریخ با یاد این روز مهم بین المللی، مرگ اسامه یاد بودی نداشته باشد.

اسامه در ده سال اخیر یکی از خبرساز ترین مردان جهان بود. وی که هفدهمین فرزند از ۵۷ فرزند لادن بود، در ۱۹۵۷ در ریاض زاده شد.  انجنیری ساختمان خواند و با بنیاد گرایی اسلامی در سلک سلفیت در آمد، در ۱۹۸۸ سازمان القاعده را از هفت گروه عربی و عجمی در پاکستان سازمان داد  و در ۲۰۰۱ عملیات ۱۱ سپتمبر را سازماندهی کرد و در آخرین نبرد با نیرو های امریکایی از توره بوره غایب شد و اینک در صد کیلومتری اسلام آباد به قتل رسید.

اسامه دستور عملیات های انتحاری ، انفجاری، دست و پا بریدن، قصاص و گردن زدن را داد، سنگسار زنان را پیشه کرد  و به این صورت بردل برخی از افراد عقده ای و بنیاد گرا در کشور های عربی و غیر عربی خانه نمود. غیب شدن او بعد از عملیات توره بوره، بیشتر او را معما ساخت و برخی از تحلیلگران را به این نتیجه رساند که نه تنها دُم اسامه زیر پای سازمان سیا قرار دارد که در عملیات یازده سپتمبر نیز میان القاعده و سیا هماهنگی وجود داشته است.

با این که اسامه از مدت ها جایش را در القاعده به الظواهری سپرده بود و زیر دید و حتی در تیررس امریکا قرار داشت و کشتن او در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری امریکا برای اوباما و دموکرات ها دستاورد مهمی به حساب می آید. اما مرگ او مطمئناً  بر القاعده و ۳۴ شاخۀ آن در سر تاسر جهان اثرات معینی به جا می گذارد. مورال رهبران القاعده که بالاخره تمام شان به این سرنوشت دچار خواهند شد، پایین می آید، از نظر مالی ضربه می خورد و در درازمدت بحران رهبری آن را تهدید می کند، چون فرد تثبیتی مثل اسامه دیگر در القاعده وجود ندارد.

با اینکه امریکا و پاکستان از دست داشتن نیروهای امنیتی پاکستان به علتی که در محراق خونخواهی اسامه قرار نگیرند وبا انتقاد و یورش بنیاد گرایان اسلامی در این کشور روبه رو نشوند، انکار می کنند. اما  هیچ عقل سلیمی این را قبول کرده نمی تواند که هلیکوپتر های امریکایی در کنار سه پایگاه نظامی، عملیات گلوله و آتش را انجام دهند، اما این نظامیان فقط نظاره گر باشند و بعد از طریق رادیو ها بشنوند که این همه گلوله بر سر اسامه خالی شده است!! سران القاعده این را می دانند که بالاخره پاکستان و آی اس آی به  رهبر آنان خیانت کرده و بعد از این نمی توانند، به این شبکه اعتماد کنند و به این خاطر کمتر در پاکستان باقی خواهند ماند. اقبال لشکر طیبه برای رهبری بنیاد گرایان اسلامی در این منطقه بیشتر عروج خواهد کرد.

با اینکه اسامه چندین زن داشت، اما نسبت به آزادی و تحصیل زن، برخورد هستریک نشان می داد و بخشی از برخورد های زن ستیزانۀ طالبان در دوران امارت شان، متاثر از نظرات این «شیخ الکبیر» بود. به این خاطر مرگ اسامه نمی تواند مورد استقبال بیشتر زنان آزاد اندیش کشور ما و تمام کشورهای اسلامی قرار نگیرد. طرز تفکر و اندیشۀ به شدت پوسیده و عقب مانده ای که تا حال بر روان طالبان سنگینی می کند و همه شاهد بودیم که به مجردی در سال گذشته، پای القاعده در کندز باز شد، زن و مرد جوانی را بی آنکه زمینۀ دفاع برای آن دو وجود داشته باشد، به جرم زنا با محاکمۀ صحرایی، سنگباران کردند. با اینکه حال اسامه زنده نیست، اما صد ها اسامۀ دیگر در القاعده وجود دارند و با اینکه نمی توان آنان را با اسامه هم وزن قرار داد، اما قادرند که سالها قطار تروریزم را به جلو هدایت کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد