تحلیل

82
۱۴ حمل ۱۳۸۹

کرزی ناسنجیده انداخت


سخنان احساساتی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد مداخلۀ خارجی ها درانتخابات ریاست جمهوری و حال فشار برای تغییر در کمیسیون برگذاری انتخابات، از زوایای گوناگونی مورد توجه مردم و تحلیلگران افغانستان قرار گرفته و برخی ها اضطراب دارند که وضعیت یکباره به سالهای دهۀ هفتاد رجعت نکند و بار دیگر مردم  افغانستان میان آتش رقابت ها و جدل های قدرت مداران نسوزند.

کرزی درین بیانیه که  در دو روز اخیر بارها از طریق تلویزیون های داخلی پخش شد و رسانه های بیرونی نیز بر آن تبصره هایی کردند، ابراز داشت که او و همکارانش در کمیسیون برگذاری انتخابات زیر فشار های عجیبی قرار داشته، تا جائیکه به نجفی گفته شده که «اگر نتایج انتخابات را اعلان کردی، قبرت را به دست خودت میکنی.» و وی که برطبق یک فرمان تقنینی نقش خارجی ها را در کمیسیون  بررسی شکایات  انتخاباتی کم کرده بود، میگوید که خارجی ها به شدت مخالف آن بوده و حتی برایش اخطار کرده که از طرق دیگر این تلاش او را خنثی خواهند کرد و همان بود که از سوی پارلمان رد شد. کرزی معتقد است که با این فیصلۀ ماده ۱۰۹ قانون اساسی افغانستان نقض شده است.

با اینکه کرزی در سخنانش از حضور ۱۲۰ هزار عسکر خارجی در افغانستان صحبت کرد و در حالیکه او از روز اول به قدرت رسیدن چنین حضوری را پذیرفته و معاهدۀ ستراتیژیک  را با ایالات متحدۀ امریکا به امضا رسانده  است، این نیرو ها و این کشور ها منطقا با مصرف نمودن این همه پول و خون نمیتوانند، در تمام امور در افغانستان به شکلی همکاری نکنند و در موارد کمبود ها انتقاد نداشته، خود را چُپ بگیرند و برای پیشبرد امور مشترک، پیشنهاد نداشته باشند.

گیله گذاری های فعلی کرزی برای حفظ افراد دلخواه او در کمیسیون انتخابات و یا هر مقام دیگری ، نمیتواند خارجی ها، مخصوصا امریکایی ها  را که تا حال در افغانستان یکهزار نفر تلفات داشته، در خاموشی و سکوت نگهدارد و چون آقای کرزی وضعیت موجود و همکاری خارجی ها را در هشت سال گذشته از دل و جان پذیرفته، حال راهی جز این که به این انتقادات گوش بگذارد و این پیشنهاد ها را بر آورده سازد ، طریقی برایش باقی نمیماند.

وقتی جنرال مک مولن لوی درستیز قوای  مسلح امریکا به صراحت میگوید که تا زمانی ادارۀ افغانستان در قندهار بهبود نیابد، عملیات نظامی درین ولایت که برای طالبان کلیدی استف سودی ندارد، خود به خود نشان میدهد که امریکایی ها زیر چه فشاری از سوی این اداره قرار دارند. فساد در ادارات افغانستان تار و پودش را در نوردیده و هیچ کاری بدون واسطه و یا رشوه صورت نمیگیرد و مردم درین مناطق حاکمیت طالبی را با تمام تعصب شان در برابر علم و دانش بر ادارۀ  دولت افغانستان ترجیع میدهند.

 پس تا زمانیکه درین اداره تغییرات اساسی به وجود نیاید آیا میتوان از همکاری مردم با دولت افغانستان چیزی بر زبان آورد؟ برادر رئیس جمهور در قندهار امپراتوری خاص خود را گسترانده است و به هر شیوۀ که بخواهد عمل میکند و برای هر قندهاری معلوم است که او با سیاست های به شدت سنتی و قوم گرایانه برخی از درانی ها را برضد دولت شورانده و به صف طالبان رانده است که ادامۀ این وضعیت ،اوضاع امنیتی این ولایت را بد تر خواهد کرد و به این خاطر جنرالان امریکایی به خود این حق را میدهند که به آژانس رویترز بگویند که در صورتی احمد ولی به مخالفان دولت کمک کند و آنها دریابند، او را دستگیر و یا هدف قرار خواهند داد.

 اینکه رئیس جمهور ازین وضعیت در قندهار آگاه نیست کسی باور ندارد و اینکه چرا تا حال جهت جلوگیری از چنین اعمال قدرت نامشروعی عمل نمیکند، بازهم برای خودش مشکل آفرین شده و روز تا روز جدل ها پیچیده تر میگردد.

با اینکه حامد کرزی از اظهاراتش به نحوی پشیمان شده وطی صحبت تلیفونی با خانم کلینتون وزیر خارجۀ امریکا به نحوی اظهار پشیمانی کرده وبا اینهمه انتقاد و احساسات بار دیگر بر دوستی و روابط با امریکا با افغانستان تاکید داشته، نشان میدهد که درین احساسات چقدر با بی درایتی عمل کرده است، اما آنچه روشن است اینکه  با این صحبت رُک و راست اعلان میدارد  زیر فشار سنگین خارجی ها قرار دارد و هرچه بخواهد دستش را همانگونه باز نمیگذارند. وی حتی از نوکری حکومتش و مقاومت ملی بحث میکند.

 با اینکه مردم افغانستان از حضور هیچ خارجی در افغانستان راضی نیستند، اما با تجربه از امارت طالبان و القاعده و عملکرد های ضد دانش و فرهنگ آنان وادار شده اند که حال در برابر این حضور سکوت بکنند و هراس دارند که اگر بار دیگر طالبان به قدرت برسند، روزگار بد تر از قبل بر آنان مستولی خواهد شد و جالب است که این را بار بار کرزی بیان داشته، اما یکباره در سخنرانی اخیر اینطور آتشین شده، در برابر دوستان و حامیان خارجی خود این قدر با حرارت و احساسات صحبت میکند و بعد به زودی عقب نشینی میکند.

به  این خاطر بسیاری از دست اندر کاران سیاست این شیوۀ کار کرزی را به شدت ناسنجیده و دور از یک سیاست مدار اندیشمند ارزیابی میکنند.

در صورتیکه کرزی این حضور خارجی ها را بپذیرد و به این  راهم اذعان داشته باشد که دولتش در فساد غرق است و هم قادر نیست که بدون حضور این نیرو ها در افغانستان یکروز هم قدرت براند، پس چنین اظهرات و آن هم به زودی پشیمان شدن ، موقعیت و ظرفیت او را نزد هم بسیار پائین آورده و با اینکه صحبت هایش جایی را نمیگیرد، پس به ضرر خود حرف میزند و مخالفانش ازین بی درایتی او خوب میتوانند سود ببرند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد