تحقیقاتی

108
۱۳ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

پی آرتی‏ها باشند یا بروند؟

با وجود حمایت برخی والی‏ها از ادامۀ کار تیم های بازسازی ولایتی(P.R.T) رییس جمهورکرزی فعالیت این تیم‏ها را موازی به اداره‏های حکومتی افغانستان دانسته و خواهان برچیده شدن آن‏ها شده است.

وی به تاریخ ۶ دلو سال ۱۳۸۹ در مراسم گشایش ولسی جرگه خطاب به نمایندگان مردم گفت که موجودیت  پی آرتی‏ها وبعضی نهادهای غیرلازم بین المللی مانع جدی بر سر راه دولت سازی درکشور می باشند.

آقای کرزی  چند روز پس از گشایش ولسی جرگه ضمن انتقاد از فعالیت پی آرتی‏ها درکشور به خبرنگاران  گفت :” با قاطیعت از جامعۀ جهانی درخواست نموده ام تا مطابق به تعهدات شان ساختارهایی را که مانع ارتباط مستقیم حکومت ومردم افغانستان می گردد، دور نمایند.”

وی افزود:” کامیابی جامعۀ جهانی درافغانستان تنها از راه تقویت افغانستان به وجود می‏آید.”

اما این که هدف اصلی موقف گیری اخیر رییس جمهور کرزی دربرابر پی آرتی ها چیست؟ وچرا فعالیت آن‏ها را مانع جدی برسرراه دولت سازی درافغانستان می داند ؟

سیامک هروی معاون، سخنگوی رییس جمهور ضمن تاکید برپایین بودن کیفیت کار درپروژه‏های که توسط بعضی از تیم های پی آرتی تطبیق گردیده است می گوید:” بعضی از پی آرتی ها دراین اواخرپول هایی را که برای بازسازی افغانستان اختصاص داده شده دربخش های اوپراتیفی وگماشتن بعضی از اجنت‏ها اختصاص داده اند.”

معاون سخنگوی رییس جمهور علاوه می کند که رییس جمهور افغانستان با توجه به معلومات فوق خواهان افغانی شدن این روند گردیده است.

در کنار تیم های بازسازی ولایتی برنامۀ همبستگی ملی نیز از سال ۲۰۰۳ میلادی برای انکشاف وبازسازی دهات افغانستان به فعالیت آغاز نموده است. به گفتۀ محمد طارق عصمتی، رییس اجرایی برنامۀ همبستگی ملی، وزارت انکشاف دهات با هزینۀ حدود هشت صد ملیون دالر امریکایی، بیش از ۵۰ هزار پروژه را در ۳۰ هزار قریۀ افغانستان تطبیق نموده است.

عصمتی می گوید:”  تفاوت زیادی میان تطبیق پروژه های انکشافی وبازسازی برنامۀ همبستگی ملی وتیم های پی آرتی وجود دارد.”

وی می افزاید که برنامۀ همبستگی ملی برنامۀ افغانی است که ازطریق وزارت انکشاف دهات به رهبری مردم با مصرف کم و کیفیت خوب درقریه های افغانستان تطبیق می گردد و پروژه های پی آرتی با مصارف گزاف توسط شرکت های ساختمانی از طریق نظامیان خارجی تطبیق می گردد.

در حال حاضر  ۲۷ تیم بازسازی ولایتی از کشورهای مختلف درافغانستان مستقر هستند، نزدیک به ۹ سال است که با مصرف نمودن صدها ملیون دالر دربخش‏های انکشاف و بازسازی ولایت های کشور فعالیت دارند و بیشتر تیم های بازسازی ولایتی مربوط به ایالات متحدۀ امریکا  می باشند.

درخواست رییس جمهور کرزی در مورد متوقف شدن فعالیت پی آر تی ها درحالی مطرح می گردد که کلید گروپ از والی‏های ۲۴ ولایت‏ کشور در بارۀ فعالیت تیم های پی آرتی نظر خواهی نموده است، این نظر سنجی نشان می دهد که این والی ‏ها به رغم انتقاد از پایین بودن کیفیت کار وعدم هماهنگی پی آرتی با رهبری اداره های محلی، خواهان ادامۀ فعالیت تیم های بازسازی ولایتی یا پی آرتی در ولایات شان می باشند.

اما رییس جمهور کرزی درپاسخ به پرسش کلید گروپ در بارۀ این تناقض( نظر موافق اداره‏های محلی با ادامۀ فعالیت تیم های پی آرتی درافغانستان) گفت:” والی‏های که گفته اند به پی آرتی ها ضرورت دارند معلوم می شود که خوب ولایت نکرده اند آن‏ها را باید پیدا نمایم که جزای شان را ببینند والی‏ها اگر به خودشان متکی نباشند کار نمی توانند.”

پایین بودن ظرفیت کاری برای تطبیق پروژه‏های بازسازی درادارات حکومتی ، ناکافی بودن سطح امکانات مالی ازطریق بودجۀ انکشافی حکومت افغانستان و تخریب شدن تاسیسات عام المنفعه درجریان جنگ‏های داخلی درسه دهه گذشته از جمله مواردی است که شماری از والی‏ها‏ با وجود شکایت و نگرانی از پایین بودن کیفیت کار در پروژه های تطبیق شده توسط  تیم پی آرتی به ادامۀ فعالیت این تیم ها تاکید می نمایند.

شاه ولی الله ادیب والی‏ بدخشان ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی قوی میان تیم پی آرتی ورهبری ولایت بدخشان می‏گوید:” پروژه های بازسازی توسط تیم پی آرتی کشور آلمان دراین ولایت تطبیق می گردد و از کیفیت عالی برخوردار است.”

والی‏ بدخشان می گوید:” ما به بعضی از موسسه‏ها وکشورهای همکار یاد آوری نمودیم که درساختن پروژه های زیربنایی باید پی آرتی کشورآلمان را نمونه قرار بدهند.”

وی تاکید می کند که درعرصه های انکشافی وزیربنایی به کمک پی آرتی نیاز داریم.

عبدالجبار تقوا، والی‏ تخار ضمن ابراز خرسندی از کارهای تیم پی آرتی دراین ولایت می گوید ایجاد هماهنگی با تیم های پی آرتی بستگی به مدیریت خوب دررهبری ولایت دارد.

والی‏ تخارمی‏افزاید قبل از تقرر وی به صفت والی‏ تخار مشکلات درتطبیق پروژه های تیم پی آرتی دراین ولایت وجود داشت ولی درحال حاضر هر پروژه‏ای را که پی آرتی در نظر می گیرد، رهبری ولایت را درجریان می‏گذارد و کارکرد آن مورد تایید رهبری ولایت قراردارد.

عتیق الله لودین، والی‏ لوگر با آن که فعالیت تیم پی آرتی را دراین ولایت به عنوان ادارۀ موازی با حکومت افغانستان عنوان می نماید اما تاکید می کند درصورتی که جامعۀ جهانی حاضر به افغانی شدن این روند در افغانستان نشوند به منظور  مبارزه با مشکلات موجود درکشور، بهتر است تیم های پی آرتی به فعالیت شان ادامه دهند.

والی‏ لوگر می‏افزاید با توجه به مشکلات موجود درافغانستان به طور مثال اگر ما می بینیم که پی آرتی ها قصد مصرف صد هزار دالر را دارند و ما متوجه می شویم که ۶۰ درصد از این پول به مصرف نمی رسد؛ چون احتیاج داریم اگر ۴۰ درصد این پول‏ها برای ما مصرف گردد باز هم غنیمت است.

چند دست شدن پروژه‏ها از نگرانی ها و شکایت های جدی است  و شماری از والی‏ها  این مسئله را مشکل جدی در قرارداد‏ی ها و تطبیق پروژه های تیم پی آرتی بیان می کنند.

عتیق الله لودین، والی‏ لوگر می گوید که نمونه های زیادی وجود دارد که یک پروژه چند بار دست به دست شده است. وی  به عنوان مثال از پروژۀ جغل اندازی در جادۀ ولسوالی‏ چرخ ولایت لوگر یاد آوری نموده گفت:”

قرارداد اول جغل اندازی  هر کیلو متر این سرک به ارزش ۳۲۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی توسط تیم پی آرتی درقطر به امضا رسیده درحالی که دست دوم به ۲۸۰۰۰۰ هزار دالر امریکایی، دست سوم به ۱۳۰۰۰۰ هزار دالر  و در نهایت چهارمین دست  که مرحله تطبیق پروژه است جغل اندازی  هر کیلو متر را به قیمت ۹۵۰۰۰ هزار دالر قرارداد نموده است.”

اما نبود ظرفیت کاری درادارات حکومتی افغانستان درحال حاضر از بن بست های دیگری است که شماری از والی‏ها با توجه به مشکلات موجود درپروژه های تطبیق شده توسط تیم های بازسازی ولایتی (پی آرتی ) به ادامۀ فعالیت  این تیم ها تاکید می کنند.

محمد اشرف ناصری، والی‏ زابل از کمبود کارمندان باتجربه دراین ولایت شاکی بوده می گوید:” درولایت زابل با کمبود ۷۵ درصد کارمندان فنی ومسلکی مواجه هستیم  و درچنین حالت  اگر بودجه ای که ازطریق پی آرتی به مصرف می‏رسد دراختیارادارۀ محلی این ولایت قرارداده شود ما شاید  توانایی مصرف آن را به شکل بهترنداشته باشیم پس درشرایط فعلی ازبین بردن  پی آرتی در ولایت زابل به صلاح نیست، بهتر است که فعالیت‏های پی آرتی تحت مکانیزم مشخص از سوی ادارۀ محلی ادامه یابد.”

وی، هماهنگی رهبری ولایت زابل با تیم پی آرتی را درتطبیق پروژه های بازسازی دراین ولایت مهم بیان نموده می‏گوید که  ایجاد هماهنگی مدیریت لازم را می طلبد.

دلبرجان آرمان، والی‏ بادغیس از کیفیت خوب پروژه های تطبیق شده توسط تیم پی ارتی دراین ولایت یاد نموده  می افزاید که رهبری ولایت بادغیس پروژه های بازسازی را با تیم پی آرتی دراین ولایت با هماهنگی لازم تطبیق می نمایند.

والی‏ بادغیس می گوید:”ما به پی آرتی ضرورت داریم و بدون موجویت تیم پی آرتی توانمندی انجام کارها تا حدی که ممکن است وجود ندارد.”

درهمین حال محمد عمر شیرزاد، والی‏ ارزگان درمورد ادامۀ فعالیت تیم پی آرتی می گوید:” پروژه هایی که ازطریق تیم های پی آرتی درولایات تطبیق می گردد باید به تدریج وازطریق برنامۀ مشخص توسط ادارات حکومتی افغانستان تطبیق گردد زیرا درحال حاضر کارمندان ما غیر مسلکی  اند و توانمندی مصرف بودجه ای را که ازطریق پی آرتی به مصرف می رسد نداریم.”

وی از کارهای انجام شده توسط تیم پی آرتی در این ولایت( که مربوط به کشور استرالیا وایالات متحده امریکا می‏باشد) قدردانی نموده می گوید:” پیش ازتقرر من دراین ولایت تیم پی آرتی بدون مشورت رهبری ولایت پروژه ها را انتخاب و با کیفیت پایین تطبیق می نمود ولی درحال حاضرمسئولان پی آرتی وعده نموده اند که کارهای شان را در هماهنگی با رهبری ولایت انجام می‏دهند.”

ضعف نقش اداره‏های سکتوری ولایات درخصوص نظارت بر کیفیت کار پی آرتی ها در ولایات، مشکل دیگری است که از سوی شماری از والی‏ها مطرح می گردد.

محمد گلاب منگل، والی‏ ولایت هلمند از فعالیت تیم پی آرتی دراین ولایت تا اندازه ای راضی به نظر می رسد. وی می‏گوید :” ما با تیم پی آرتی هماهنگی خوب ایجاد نمودیم اما با آن هم بعضی وقت ها شرکت های قراردادی کارهای شان را به صورت درست انجام نمی دهند در برخی موارد پی آرتی نیز به تیم نظارتی اهمیت نمی دهند.”

وی اضافه می کند که رهبری ادارۀ محلی در ولایت هلمند  با پی آرتی هماهنگی لازم را دارد.

عبدالبصیر سالنگی، والی‏ پروان از بی توجهی تیم پی آرتی به سیستم نظارتی ادارات سکتوری ولایت پروان شکایت نموده و پروژه‏های تطبیق شده توسط تیم پی آرتی را  دراین ولایت بی کیفیت خوانده  می گوید:” درحال حاضر چندین پروژه از سکتورصحت و معارف دراین ولایت وجود دارد، ولی این نهاد ها به دلیل پایین بودن کیفیت کار حاضر نمی شوند که پروژه ها را تسلیم شوند.

والی‏ پروان علاوه نمود که پی آرتی جدید در این ولایت برای تطبیق پروژه های شان درسال ۱۳۹۰ مشوره های رهبری ولایت را درنظر خواهند گرفت.

سید فضل الله واحدی، والی‏ کنر  با آن که از موجودیت هماهنگی با تیم پی آرتی این ولایت ابراز رضایت می نماید اما تاکید می کند که  شرکت های تطبیق کننده به کیفیت کار درپروژه ها توجه ندارند وسرانجام شماری از پروژه ها با وجود مصارف گزاف از کیفیت چندانی برخوردار نیست.

والی‏ کنر در بارۀ ادامۀ فعالیت تیم پی آرتی درولایت کنر می گوید:” اگرپول به پی آرتی دراختیار ما قرار داده شود به پی آرتی هیچ ضرورت نداریم وادارات سکتوری ما ظرفیت تطبیق پروژه ها را دارند.”

درهمین حال محمد اقبال عزیزی، والی‏ لغمان  از تطبیق شدن پروژه های بازسازی از طریق ادارات مربوط به این ولایت یاد نموده می افزاید “کارهای انجام شده توسط تیم پی ارتی دراین ولایت فوق العاده خوب بوده ودرحال حاضر ما توانایی آن را داریم که هم دربخش انکشاف وهم دربخش بازسازی پروژه های مهم را تطبیق کنیم.”

جمال الدین بدر، والی‏ نورستان با آن که درمجموع از کارهای انجام شده توسط تیم پی آرتی دراین ولایت ابراز رضایت می کند اما  ازعدم هماهنگی تیم پی آرتی با رهبری ولایت ناراضی بوده می گوید” درماه های اخیر رهبری پی آرتی این ولایت وعده نموده که پس از این درانجام کارها با رهبری ولایت هماهنگی خواهد نمود.”

والی‏ نورستان در بارۀ کیفیت کار درپروژه های تیم پی آرتی می گوید که مشکل پایین بودن کیفیت کار حتی درمرکزهم وجود دارد و رهبری اداره های محلی( به دلیل این که بودجۀ پی آرتی درصورت عدم مصرف به بودجۀ دولت افغانستان انتقال نمی گردد با وجود پایین بودن کیفیت کار در این پروژه ها) مانع فعالیت شان نخواهند شد.

عبدالجبار نعیمی، والی‏ خوست ضمن ابراز رضایت از کمک های تیم پی آرتی ایالات متحده امریکا دراین ولایت می‏گوید:”  برای بهتر شدن وموثریت بیشتر این کمک ها و پایه داری حاکمیت دولتی افغانستان جامعۀ جهانی باید توجه بیشترنمایند.”

محب الله صمیم، والی‏ پکتیکا از کیفیت کار وموجودیت هماهنگی درپروژه های تیم پی آرتی دراین ولایت ابراز خرسندی نموده  می گوید:” موفقیت کیفیت کار ونحوۀ فعالیت پی آرتی هر ولایت بستگی به تیم های پی آرتی ومدیریت رهبری ولایت دارد.

والی‏ پکتیکا، در باره ادامۀ فعالیت تیم پی آرتی دراین ولایت می افزاید:”این مسئله مربوط به دولت افغانستان است و اداره های محلی  تابع پالیسی‏های حکومت مرکزی می باشد اگر تصمیمی دراین مورد اتخاذ گردد تصمیم رییس جمهوراست والبته برای بدیل آن هم فکرمی شود وطبیعی است که  کشور به بازسازی  و حمایت جامعۀ جهانی  ضرورت دارد.

تمویل مالی و تسلیحاتی مخالفان مسلح دولت توسط شرکت های قراردادی که پروژه های انکشافی را از تیم‏های بازسازی ولایتی (پی آرتی ها) درولایات ناآرام به دست می آورند از نگرانی های است که توسط شماری از والی‏ها درولایت های ناامن مطرح می گردد.

عتیق الله لودین، والی‏ لوگر می‏گوید اطلاعاتی را دراختیار دارد که نشان می دهد قراردادی هایی که مسئولیت قیرریزی جادۀ ولسوالی‏ چرخ را به عهده گرفتند به منظور تطبیق این پروژه ۶۰ میل سلاح به مخالفان مسلح دولت خریداری نموده اند وی می افزاید توانایی جلوگیری از این مشکلات را ندارد چرا که قراردادی های دست اول بیرون از ولایت وحتی خارج از افغانستان هستند و این مسئله ارتباط مستقیم با پی آرتی ها دارند.

عبدالجبار نعیمی والی‏ خوست می گوید:”بسیارکوشش نموده ام که با قراردادی ها بگویم که به هیچ نام به هیچ  وجه برای کسی پول ندهند.”

به گفتۀ والی‏ خوست دو تا سه مورد از چنین قضایا درولایت خوست تحت تحقیق قرار دارد و درصورتی که جرم افراد متهم  ثابت گردد برای این  افراد جزای سخت داده خواهد شد.

همچنان محمد گلاب منگل، والی‏ هلمند از موجودیت شرکت های که احتمالآ مخالفان مسلح دولت را دراین ولایت کمک می کند اظهار نگرانی نموده  می گوید یک شرکت پس از شناسایی شامل لست سیاه گردید و دراین مورد کارجریان دارد.

شماری از ولایت ها درچند سال گذشته از کمک تیم های بازسازی ولایتی (پی آرتی ها) مستفید نگردیده است. مقام های محلی در این ولایت ها  می گویند با وجود آن که برای تطبیق پروژه های انکشافی درولایات شان از قومندانی های پی آرتی درخواست نموده اند ولی تا هنوز توجه صورت نگرفته است.

قربانعلی ارزگانی، والی‏ دایکندی ضمن تاکید بر ضرورت حضور تیم پی ارتی دراین ولایت می گوید:” درچندسال گذشته تاهنوز به دلایل نا معلوم هیچ کشوری حاضر نشده که برای بازسازی این ولایت کمک کند. “

وی می گوید:”من این کمبود را زمانی که به حیث والی در دایکندی آمدم احساس کردم وچند باراین موضوع را با مراجع داخلی وجامعه جهانی تاحد ممکن مطرح نموده ودرخواست نموده ام تا هرکشوری که علاقه منداست دریکی از امن ترین منطقۀ افغانستان کار کند “این گز واین میدان” ولی متاسفانه تاهنوز دراین مورد پاسخی نشنیدیم.”

عبدالکریم براهوی، والی‏ نیمروزنیز فعالیت تیم های پی آرتی در این ولایت را برای مردم مهم بیان نموده می گوید:” باوجود در خواست های مکرر تاهنوز هیچ کشوری حاضر به ایجاد پی آرتی دراین ولایت نگردیده است.”

وی افزود:” دردیدار با مقام‏های پی ارتی درکابل از آن ها درخواست نمودم که اگرمی خواهید کار کنید نیمروز ولایت دورافتاده است ونیاز به بازسازی دارد.”

همچنان ذبیح الله مجددی، والی‏ کابل از عدم فعالیت تیم بازسازی ولایتی دراین کابل اظهارنگرانی نموده  می گوید متاسفانه پی آرتی درولایت کابل پروژه های بازسازی ندارد.

سید اعلی رحمتی، والی‏ سرپل از همکاری های تیم پی آرتی کشور سویدن دربخش امنیتی دراین ولایت تقدیر نموده  اما از این امر گلایه دارد که دربخش بازسازی این ولایت کاری را انجام نداده است.

وی تصریح می کند که ازهشت ماه به این سو پی آرتی این ولایت مربوط کشور دوست ترکیه گردیده و قرار است درسال آیندۀ خورشیدی پروژه های بازسازی ازطریق تیم پی آرتی درولایت سرپل تطبیق گردد .

وی در بارۀ ضرورت تطبیق پروژه های بازسازی درولایت سرپل می گوید:”ولایت سرپل ولایت عقب مانده وفقیر است وهرتلاشی که برای بازسازی دراین ولایت انجام گردد ما از آن استقبال می کنیم.”

عبد الحق شفق، والی‏ فاریاب می گوید:” پی آرتی ولایت فاریاب مربوط به کشور ناروی می شود، اما پروژه های انکشافی دراین ولایت مطابق به پالیسی های حکومت ناروی ازطریق وزارت خارجۀ  آن کشور ازطریق سفارت شان درافغانستان توسط انجوهای شان تطبیق می گردد.”

وی کیفیت پروژه های تطبیق شده دراین ولایت را تا اندازه ای قابل قبول می داند.

محمد موسی اکبرزاده، والی‏ غزنی می گوید درگذشته پروژه هایی که توسط پی آرتی دراین ولایت تطبیق گردیده بی نهایت بی کیفیت بوده است.

وی به ادامۀ فعالیت تیم پی آرتی دراین ولایت تاکید می کند و ازایجاد هماهنگی درتطبیق پروژه ها در سال جاری میلادی خبرمی دهد.

والی‏ غزنی از تیم پی آرتی مستقر دراین ولایت می خواهد تا کمک هایش را به ولایت غزنی بیشترنموده وبدون مشورت با مقام ولایت پروژه ها را عملی نکند.

همچنان محمد یونس رسولی، معاون ولایت فراه می گوید در سال های گذشته، تیم پی آرتی پروژه هایی را که دراین ولایت تطبیق نموده است با توجه به هزینه مصرف شده مورد تایید رهبری این ولایت قرار نداشت اما از یک سال بدینسو کیفیت کار درپروژه های تیم پی آرتی مورد قبول رهبری ولایت فراه می باشد.

وی ادامه فعالیت تیم پی آرتی دراین ولایت را مشروط به وجود هماهنگی موثرخوانده وبه ادامه فعالیت پی آرتی  تاکید می‏کند.

محمد شریف حکیم زاده، معاون وسرپرست ولایت کاپیسا از عدم هماهنگی وپایین بودن کیفیت کار در پروژه های تیم بازسازی ولایتی این ولایت که مربوط به کشور ایالات متحده امریکا می باشد شکایت نموده می افزاید :” از پروژه هایی که توسط تیم پی آرتی دراین ولایت تطبیق گردیده حتی اسنادی دراختیاررهبری ولایت کاپیسا وجود ندارد.”

سرپرست ولایت کاپیسا از ایجاد هماهنگی  و تعهد تیم پی آرتی برای تطبیق پروژه‏های بازسازی درسال ۱۳۹۰ دراین ولایت خبر می دهد.

محمد عالم ساعی، والی‏ جوزجان موجودیت تیم های پی آرتی را دربعضی از ولایات کشور سبب افزایش مشکلات برای مردم می داند.

وی از فعالیت تیم پی آرتی و عدم هماهنگی شان با رهبری ولایت در سال های گذشته ابراز نارضایتی نموده  می‏گوید:”از مدت هفت ماه بد ینسو پی آرتی ولایت جوزجان مربوط کشور ترکیه گردیده و با هماهنگی لازم پروژه های شان را دراین ولایت تطبیق می نمایند.”

ساعی علاوه می کند که تیم پی آرتی این ولایت برای سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۲۰ ملیون دالرامریکایی را برای نوسازی وبازسازی اختصاص داده است.

داکتر عبدالله هیواد، والی‏ ولایت غور می گوید مسئولیت تیم بازسازی ولایتی دراین ولایت به عهده کشور دوست لتوانیا می باشد وبه دلیل آن که این کشور اقتصاد چندانی ندارد کارهای انجام شده توسط این تیم در ولایت غور  چندان چشم گیر نبوده است.

وی درمورد ادامۀ فعالیت تیم پی آرتی می گوید:” هرزمانی که احساس نماید ادامۀ فعالیت تیم پی آرتی  برای مردم غورمفید تمام نمی شود از دولت افغانستان تقاضا خواهد نمود تا فعالیت آن ها را متوقف نماید.

خیرالله انوش، والی‏ سمنگان نیزازعدم همکاری تیم پی آرتی دراین ولایت شاکی بوده می گوید به رغم  آن که بارها این موضوع را با رهبری پی آرتی زون شرق درمیان گذاشته است ولی تاکنون دراین مورد توجه چندانی صورت نگرفته.

والی‏ سمنگان می گوید رهبری ولایت سمنگان از ادامۀ فعالیت تیم پی آرتی دراین ولایت استقبال می کند.

گفتنی است باوجود تماس های مکرر با والی‏ ننگرهار، هرات، کندهار، پکتیا، میدان وردک، بلخ، کندز، بامیان وبدخشان مسئولان این اداره های محلی از ابراز نظر در بارۀ چگونگی فعالیت تیم های باز سازی ولایتی خود داری کردند.

اما این که موقف تیم های بازسازی ولایتی در بارۀ سخنان اخیر رییس جمهور کرزی، نگرانی ها وشکایات والی‏ها در خصوص پایین بودن کیفیت کار وعدم هماهنگی پی آرتی‏ها با رهبری اداره های محلی چه خواهد بود؟

جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای آیساف درافغانستان به نمایندگی از تیم های بازسازی ولایتی، فعالیت تیم های پی آرتی را درعرصۀ ایجاد هماهنگی برای تطبیق برنامه های ساختمانی وامنیتی درولایات مختلف افغانستان با اهمیت تلقی نموده می گوید: ” برنامه انتقال آغاز می گردد باید برنامه های بازسازی ولایتی (پی آرتی) از کارهای ساختمانی فراتر برود .”

سخنگوی نیروهای آیساف درافغانستان درمورد موقف اخیررییس جمهور کرزی در بارۀ فعالیت پی آرتی ها می گوید:” نگرانی رییس جمهورحامد کرزی برای ما قابل توجه است که اگرما برنامه های بازسازی ولایتی را به همین شکل بگذاریم  به راستی که موازی به دولت داری می شود اما این برنامه به همین شکل باقی نخواهد ماند ساختار آن تغییرمی‏کند.”

وی در ادامه تصریح می کند :” من با نظر رییس جمهور کرزی مخالف نیستم اما باید هماهنگی درست داشته باشیم تا طوری نشود که تیم های بازسازی ولایتی تمام کار ها را پیش ببرند ودولت افغانستان هم آمادگی گرفتن مسئولیت را نداشته باشد.”

جنرال جوزف بلاتس، در مورد ادعا های شماری از والی‏ها مبنی برعدم هماهنگی پی آرتی با رهبری ولایات می گوید:” من با ادعای والی‏ها دراین خصوص موافق نیستم درست است که درسال های ۲۰۰۲ و۲۰۰۳ زمانی که پی آرتی ها تازه به فعالیت آغازنموده بودند چنین مشکلاتی وجود داشت اما با گذشت نزدیک به هشت سال هماهنگی بسیار بهبود یافته و زمینۀ بهترشدن آن نیز وجود دارد.

جنرال بلاتس در بارۀ میزان پول های مصرف شده  درپروژه‏های انکشافی وبازسازی تیم های پی آرتی می گوید:”چون مناطق مختلف را تیم‏های کشور های مختلف تحت پوشش قرار داده است ارقام دقیق از مجموع بودجه در اختیار ما قرار ندارد.”

با توجه به موقف موافق تعداد زیاد از والیان به ادامه فعالیت تیم های پی آرتی درولایات شان به نظر می رسد که رییس جمهور کرزی تصمیم متوقف شدن فعالیت تیم های بازسازی ولایتی را بدون هماهنگی با مسئولان اداره‏های محلی در ولایت های کشور اتخاذ نموده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد