صلح و مصالحه ملی

۱۵ عقرب ۱۳۹۶
نویسنده: محمود مبارز

پیامدهای منفی بیکاری

جنــگ و ناامنــی ســبب شــده تــا فرصت هــای تحصیلــی و شــغلی بــرای جوانــان افغــان در داخل کشــور کم تــر شــود و در برخــی مــوارد حتــا از بیــن بــرود. از جانــب دیگــر، بــا آن کــه در افغانســتان یــک بخــش بــزرگ از جوانــان دارای تحصیــات عالــی و مهارت هــای لازم بــرای کار هســتند، امــا بــه دلیــل نبــود برنامــه و یــا هــم فســاد حاکــم در نهادهــای حکومتــی و غیرحکومتــی قــادر بــه دریافــت وظیفــه نمی شــوند. بــه بــاور آگاهــان، ناتوانــی نــــهادهای مســوول در ایجــاد فضــای فرصـــت هــــای شــغلی بــرای شــهروندان کشــور باعــث شــده تــا افراد بیــکار، احــــساس بی ارزشــی کننــد و در ســطح خانــواده مــورد سرزنــش قــرار گیرنــد. آن هــا هشــدار می دهنــد کــه ادامــه ایــن رونــد جوانــان تحصیل کــرده و بشــاش را بــه افــراد کســل و افــسرده مبــدل می ســازد. در گام بعــدی، ایــن افــراد روی می آورنــد بــه مــواد مخــدر و دیگــر پدیــده هایــی کــه اعتیادآفریــن اســت.

نماینــدگان شــاری از نهادهای جامعــه مدنی در نشســتی کــــه کلـــیــدگــــروپ زیــــر نام “نشســت نهادهــای مدنــی بــرای تحکیــم صلــح” در کابــل برگــزار کــرده بــود، حضــور داشــتند، بــه ایــن نقطــه اجمــاع نــــظر داشــتند کــه میــان اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و وضــع نامناســب اجتماعــی رابطــه مســتقیم وجــود دارد. بــه بــاور آن هــا، بیــکاری و نبــود کســب و کار سبــــب مــــی شود تــا گروه هــای تبهــکار و تروریســتی، جوانــان را اســتخدام کننــد و در فرجــام از ایــن جوانــان در فعالیت هــای تروریســتی و تبهکارانــه کار بگیرنــد. شــماری از نماینــدگان جامعــه مدنــی بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کردنــد کــه یــک بخــش بــزرگ از افــرادی کــه در صفــوف مخالفــان مســلح دولــت بــا سربــازان افغــان می جنگنــد، مــردم عادیــی هســتند کــه از نــگاه ایدئولــوژی بــا طالبــان میانــه خوبــی ندارنــد، امــا نبــود زمینــه اشــتغال، آن هــا را بــه خط هــای مقــدم جبهــه کشــیده و بــه راحتــی شــکار شــبکه های اســتخباراتی منطقــه شــده اند.

در ایــــن نشست شماری از فــعــــالان مــــدنی که بیــــشر در بخــش صلــح پـــــروری کار می کننــد، تأکیــد کردنــد کــه بیــکاری عــــامل بــزرگ افزایــش نــاامـــــنی ها در کشــور اســت. بــه بــاور آن هــا، حکومــت برنامــه مشــخصی بــرای اشــتغال زایی و کاهــش بیــکاری نــدارد، بــه همیــن دلیــل جمعیت بیــکاران در کشــور بــا گذشــت هــر روز بیشــر می شــود. آن هــا هشــدار دادنــد کــه ادامــه ایــن رونــد می توانــد بــه شــدت اوضــاع را بــه ســوی بدتــر شــدن هدایــت کنــد. بــه بــاور آن هــا، بیشــر افــراد بیــکار جــوانــــان پــرانرژیــــی هســتند کــه اگــر از توانـــــایی آن هــا بــه صــورت درســت و در مســیر هدفمنــد و ســالم اســتفاده نگــردد طعمــه شــبکه های اســتخباراتی شــده و بــه راحتــی جــذب گروه هــای افراطــی و شــبکه های مخــرب خواهنــد شــد.

گفتتنــی اســت کــه اکریــت نفــوس افغانســتان را جوانــان تشــکیل می دهنــد. وزارت اقتصــاد درصــد شــهروندان ۴۰ می گویــد کــه نزدیــک بــه کشــور زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد و ایــن مســأله ســبب شــده تــا تروریســتان بــه آســانی بتواننــد بــرای هدف هــای تروریســتی خــود از افــراد بیــکار به ویــژه جوانــان اســتفاده کننــد. حال بــر حکومــت اســت کــه بــا ایجــاد فرصت هــای بیشــر شــغلی از ایــن نیــروی بالنــده و پرانــرژی بــرای رشــد و توســعه کشــور اســتفاده کنــد و اجــازه ندهــد کــه جوانــان بــه دلیــل بیــکاری، بــه اعتیــاد، تبهــکاری و بــا پیوســن بــه مخالفــان مســلح دولــت بــه جنــگ رو آورنــد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد