خبرهای خارجی

449
۲۴ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

پنج آمر استخبارات کانادا از سوی کارمندان شان به اتهام همجنسگرایی به محکمه کشانيده شد

پنج تن از کارمندان و تحلیلگران در سرویس استخبارات کانادا آمرین خود را به اتهام همجنسگرایی، نژاد پرستی و اسلام ستیزی به محکمه کشانیده اند.
چنین اتهامات علیه کارمندان ارشد استخباراتی کانادا می تواند لطمۀ به سازمان جاسوسی آن کشور باشد.
کارمندان استخباراتی کانادا در این اقامۀ دعوی شان خواهان ۳۵ میلیون دالر کانادایی که معادل ۲۷.۷ میلیون دالر امریکایی می شود، شده اند؛ زیرا به گفتۀ این کارمندان، در بیش از یک دهۀ گذشته، مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
از جملۀ این پنج کارمند که اقامۀ دعوا کرده است، سه تن آنان مسلمان اند و از جملۀ این سه تن مسلمان، یکی آنان همجنسگرا است و یکی آن سیاه پوست.
این کارمندان گفته اند که مدیران ارشد آنان همواره تبصره های نا خوشایند کرده اند. به گفتۀ آنان، مدیران ارشد آنان گفته اند که مسلمانان “قاتلان تشنه به خون و یا دهشت افگن” استند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد