کابل

71
۲۳ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

پایان آماده گی های اساسی براي برگزاری جرگه صلح

کلید * بیست و سوم حمل ۱۳۸۹

رییس کمسیون برگزاري جرگه مشورتی صلح می گوید: آماده گی های اساسی برای برگزاری جرگه تکمیل شده و فهرست اعضای شرکت کننده در جرگه نیز تقریباً آماده شده است.

داکتر فاروق وردک که امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه صحبت می کرد افزود: نزدیک به ۱۳۰۰ تن از نماینده گان مردم در این جرگه که حداقل برای سه روز ادامه خواهد یافت، شرکت می کنند.

به گفته داكتر فاروق وردك؛ نتایج این جرگه در کنفرانس کابل که به زودی راه اندازی خواهد شد، مورد بحث قرار می گیرد.

گفته شده است: از مخالفین مسلح دولت افغانستان برای شرکت در این جرگه دعوت نشده ولی داکتر فاروق وردک گفته است: بزرگان قومی، متنفذین محلی و اعضای شورای ملی در این جرگه، در مورد چگونه گی تفاهم با مخالفین بحث می کنند.

مقامات دولتی می گویند: جرگه مشورتی صلح به تاریخ ۱۲ ثور امسال به هدف جستجوی راه های بهتر استقرار صلح و مذاکره با مخالفین در کابل راه اندازی می شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد