تحلیل

67
۱۶ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

ولسی جرگه و اولین قدرت نمایی

اولین رویارویی ولسی جرگه با اسحاق الکو، لوی سارنوال دولت افغانستان چلنج بسیار مهمی برای دوطرف، مخصوصاً ولسی جرگه می باشد. زیرا این ولسی جرگه تا هنوز با سوالاتی از سوی مردم و محکمه روبه رو بوده، آیندۀ آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. رویارویی که از روز اول گشایش این دور پارلمان میان دوطرف محتمل به نظر می رسید. زیرا اسحاق الکو، لوی سارنوال بعد از تایید نتایج وکلای برنده توسط کمیسیون برگزاری انتخابات، اعلان کرد که اکثر این وکلا از طریق سرای شهزاده و دوبی به پارلمان راه یافته اند و شواهد و اسناد زیادی در این مورد در دست دارد و به این صورت علیه  این انتخابات در ستره محکمه اقامۀ دعوا کرد و بعد ستره محکمه، محکمۀ اختصاصی برای بررسی این قضیه ترتیب داد و کرزی گشایش ولسی جرگه را موکول به روشن شدن نتایج کار محکمۀ اختصاصی نمود. اما سفارت امریکا، دفتر یوناما و کمیسیون اروپا همین نتایج را پذیرفته و بالاخره کرزی زیر این فشارها مجبور شد تا تصمیمش را فسخ و قبل از اعلان نتایج کار محکمۀ اختصاصی، به گشایش پارلمان اقدام نماید که این پیروزی برای وکلای برنده و شکست سخت برای وکلای بازندۀ معترض بود. بازندگانی که با اعتراضات روزمرۀ خیابانی، خواهان ابطال این انتخابات و برگزاری انتخابات جدید بودند.

با اینکه ولسی جرگه بعد از گشایش، رسماً کارش را آغاز کرد، اما این معضله که بالاخره کار لوی سارنوالی ومحکمۀ اختصاصی در برابر ولسی جرگه به کجا خواهد انجامید، نا مشخص ماند، مخصوصاً که محکمۀ اختصاصی به کمک نیرو های امنیتی تمام صندوق های رای را در اختیار خود گرفت و ارزیابی اش را آغاز کرد. اما اعضای ولسی جرگه این محکمه را غیر قانونی خواندند و در دیدار عاجل با کرزی از او خواستند که انحلال آن را اعلان کند، چون استدلال دارند که برطبق قانون اساسی کشور، هر دعوایی باید از سه محکمه بگذرد و یک محکمه صلاحیت دادن دستور نهایی را ندارد. اما از روز های اول آغاز کار ولسی جرگه و خشمی که نزد اعضای آن نسبت به گفته های لوی سارنوال وجود داشت، دیروز ۱۵ حمل از او خواستند تا جهت دادن پاسخ به پرسش های وکلا به ولسی جرگه بیاید، اما لوی سارنوال طی نامه ای با استناد به قانون اساسی، اداره اش را مستقل خواند و از رفتن به ولسی جرگه معذرت خواست که خشم وکلای ولسی جرگه شعله ور تر شد و از ۱۲۶ وکیل حاضر با رای ۱۱۸ تن تصمیم گرفته شد تا لوی سارنوال را روز شنبه ، ۲۰ حمل استیضاح کنند.

اینکه در آغاز کار ولسی جرگه چرا از ۲۴۹ وکیل در این جلسه، فقط ۱۲۶ وکیل حاضر بودند، همان آش و کاسۀ دور قبلی است که بازهم جریان دارد و بسیاری مردم به این باورند که در ماه های بعد روز ها از نصاب خواهد افتاد، اما لوی سارنوالی بازهم معتقد است که در هیچ جای قانون اساسی نیامده که ولسی جرگه صلاحیت استیضاح لوی سارنوال را دارد. اما اعضای ولسی جرگه در این مورد بر مادۀ ۹۲ قانون اساسی  تاکید دارند.

در بند اول مادۀ ۹۱ قانون اساسی آمده است که «اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود دوم این قانون اساسی؛» و در مادۀ نود دوم ذکر شده که «ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هریک از وزرااستیضاح به عمل آورد» که می بینیم در این مادۀ قانون هیچ اشارۀ به لوی سارنوال و استیضاح او نشده است. اما اینکه قانون دانان از ماده های دیگر قانون  اساسی چه استنباطی برای توجیه این استیضاح دارند، باید غایله را کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون و در نهایت ستره محکمه حل سازد. اما در این ماده که ولسی جرگه آن را برای استیضاح لوی سارنوال تمسک قانونی قرار می دهد، هیچگونه صراحتی ندارد و فقط استیضاح وزرا در آن قید شده، با توجه به این که لوی سارنوال وزیر نیست و در جلسۀ کابینه نیز شرکت ندارد، پس معلوم نیست که چنین حکم واضحی چرا از سوی ولسی جرگه در مورد لوی سارنوال به کار گرفته می شود.

این رویارویی های کسل کننده که بیشتر بر عقده ها استوار اند، برای مدت ها ادامه خواهند یافت و کرزی نیز در این جریان تصمیم به معرفی هفت وزیر برای وزارتخانه های گرفته  که حال به وسیلۀ سرپرست ها اداره می شوند. اینکه کرزی بازهم خواهد توانست از سد اعتماد ولسی جرگه بگذرد و یا وزرای پیشنهادی او رد خواهند شد، باید انتظار کشید، اما تا حال که دیده شده، کرزی فرد به شدت پرگماتیست است و امکان دارد روی این تایید، محکمۀ اختصاصی و چه بسا که لوی سارنوال را نیز قربانی کند، کاریکه بسیاری پیشبین آن بوده و هستند وبه این باورند که ایجاد جنجال های محکمۀ اختصای و در گیری های لوی سارنوال  را نیز برای چنین ضرورتی  به وجود آورده، اما تا روز شنبه باید انتظار کشید که کدام یک از دو طرف شیر می بر آید و کدام یک خط.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد