غرب

55
۳۰ حمل ۱۳۸۹

ولسوالی شیندند هرات عاری از کوکنار شد


کلید * سی ام حمل ۱۳۸۹

مقامات محلی در ولسوالی شیندند هرات میگویند، با تصفیه ۱۴۰ قریه از وجود خشاش، ولسوالی شیندند مجددا” عاری از کوکنار شد.

لعل محمد عمرزی ولسوال شیندند ولایت هرات گفت، در این کمپاین یک هزار و ۱۶۸ جریب زمین از وجود خشخاش پاکسازی شد.

با این وجود کشتکاران در ولسوالی شیندند هرات از دولت میخواهند، زمینه کار را برایشان آماده سازد و پروژه های بازسازی را جهت فراهم شدن زمینه کار در مناطق شان راه اندازی نماید.

آنها میگویند اگر دولت به خواست آنها توجه نکند، مجبوراند بخاطر آماده امرارمعاش زنده گی شان مجددا” به کشت کوکنار روی بیاورند.

طرح تخریب مزارع کوکنار از دو ماه به این سو در ولسوالی شیندند هرات آغاز شده بود که توسط دستکم ۵۰۰ سرباز پولیس، اردو و ماموران ریاست امنیت ملی اجرا شد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد