بازسازی

204
۱۵ دلو ۱۳۸۸

ولایت بلخ؛ به بحر راه پيدا مي كند


‌با تمديد خطوط آهن از چين به ايـران، ازبكستان، تاجكستان، تركمنستان، هنـــــد و پاكستان از مسير افغانستان؛ ولايت بلخ بزرگترين مركز تجـارتي آسيا خواهد شد.

مقامات افغـــــان مي گويند كه كارهاي مقدماتي از قبيل سروي و مسايل امنيتي آن، با مشوره چند جانبهِ ازبك هـــا، كمپني چينائي (كي دو) و افغانستان، به اتمام رسيده و عنقريب كار تمديد آن به صورت عملي آغاز خواهد شد.

داكتر احمدشاه وحيد معين تخنيكي وزارت فوايد عامه م£ گويــــد كه كار اوليهِ پروژه احداث خط آهن از ازبكستان به مزارشريف، بابودجهِ ۱۲۹ مليون دالر امريكايـــي آغازشده و قــــــــــراراست اين خط، به كشورهاي همجوار نيز وصل گردد.

وي علاوه مي كند كه اين پروژه، قبلاً توسط بان¼ انكشاف آسيايي، بررسي شده و كار اوليهِ آن از بنـدر حيرتان آغاز مي شـود و به طول ۷۵  كيلومتر تا ميدان هوائي مزارشريف يا دو راهي حيرتان امتداد مي يابد.

به گفتهِ داكتر وحيد؛ پروگــــرام بعدي امتداد خط آهن؛ به هـــــرات و ازآنجا به بنادر بزرگ آبي مثل خليج فارس، بندر چاه بهار و بنـــــدر كراچي پاكستان مي باشــــــد، كه براين اساس؛ افغانستان از انزواي تجارتي برآمده و به بازارهاي جهــاني راه پيدا نموده، منحيث پل ارتباطي ميان آسياي ميانــــه، شرقميانه و حتي كشورهاي بزرگ تجارتي جهان خواهد شد.

تجديد راه تاريخي ابريشم

ذبيح الله اختري رئيس تخنيكي مقـام ولايت بلخ و مسوول پروژهِ احــداث خط آهن، ميگويد كه اين پروژه؛ در دوفاز آغاز به كارمي كند: فاز اول از حيرتان به ميدان هــــــوائي مزارشريف، و فاز دوم احداث و تمديد خط آهن از مزارشريف الي هـــرات مي باشد، كه طول آن ۲۴۰۰ كيلومتر بوده و بودجهِ آن بالغ بر دو مليارد دالرخواهد بود.

همچنان خط  ديگري كه شامل فاز اول است، خط آهن شيرخان بندر مي باشــــد كه تاجكستان را به مزارشريف وصل مي نمايد.

افغانستان از لحــــاظ موقعيت جغرافيايي، اهميت قابل ملاحظه اي داشته بخصوص در قسمت ترانزيت و انتقالات، پيوند دهندهِ شمار زيادي از كشورها مي باشد. ‌ ‌ذبيح الله اختري مي گويد كـه قبلاً نيز راه ابريشم افغانستان؛ چين را به هند، ايران و ساير نقاط جهان وصل نموده بــود و اكنون نيز احداث اين خط آهن كه از چين آغاز و به ميدان هـوايي مزارشريف و از آنجا به معدن مس عينك لوگر و يك خط آن به هـــرات و پس از آن به ايران وصل مي گردد و خط ديگر آن، به پاكستان و هند مي رسد، افغانستان را به  شاهرگ اتصال كشورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب، مبدل مي سازد.

وي علاوه مي كند كه بلخ؛ مركز تقاطع و ايستگاه خطوط آهن ايران و كشورهـــــاي شمالي بخصوص ازبكستان، تاجكستان و تركمنستان شده و در ضمن خطوط آهن هنـــد و پاكستان نيز به بلخ مي انجامد. بناءً بلخ، بزرگترين مركز تجارتي خواهد شد و با دبي رقابت خواهد كــــــرد؛ زيرا حيثيت مركز مبادلات و معاملات اموال تجارتي را پيدا مي كند.

از سوي ديگر؛ سرك بلخ الي دره صوف و پس از آن باميان، كه زير كار است و اين سرك نيز معادن بزرگ طبيعي مثل ذغال سنگ دره صوف و به تعقيب آن، معدن آهن حــــاجيگگ را به بلخ متصل ميكند، بر اهميت ترانزيتي و اقتصادي ايـن ولايت تاثير جدي و مثبت ميگذارد.

به گفتهِ اختري؛ افغانستان كـــــه همواره قلب آسيا خطابش ميكنيم، بصورت حقيقي قلب آسيا گـرديده و بلخ، سرتاج بازار معاملات تجارتي آسيا خواهد شد.

اثرات مثبت اقتصادي و امنيتي

كارشناسان اقتصادي نيز احـــداث اين خط آهن را در رشد اقتصادي و خودكفائي مردم موثر مي دانند و مي گويند كه افغانستان قبلاً يك كشور زراعتي دانسته شده و به فكتور زراعت، اهميت داده مي شـــد؛ اما با احداث و ا فتتاح خطوط آهن، فكتور تجارت و ترانزيت و توريزم، اهميت بيشتر و موثرتري خواهد يافت.

حـاجي عبدالرحمان رئيس اقتصاد ولايت بلــــخ، احداث خط آهـــن را در ايجاد اشتغال براي هزاران كارگرعادي مهم دانسته مي گويـــد كه با احداث اين خـط؛ قيم كالاهاي وارداتي در بازار نيـــــــــز كاهش چشمگير مي يابد و به اقتصاد مردم كم¼ مي شود.

خانم سلامت عظيمي استـــــــاد پوهنتون بلخ مي گويـد: “احداث و تمديد خطوط آهن، ضمن تاثيرات مثبت بر اقتصاد مردم، تاثيرات اجتماعي و امنيتي نيز دارد؛ زيرا كشورهـــايي كه قبلاً  در تلاش ناامن سازي افغانستان بودنــــد، براي تامين امنيت اموال شان، در تامين امنيت افغانستان تلاش مي كنند.”

با توجه به اينكه طي هشت سال بالغ بر ۳۰ مليارد دالر از سوي جامعه»‌ جهاني كم¼ شد؛ اما اكثراً مورد دستبرد قرار گــرفته و پروژه هاي اجرا شـــــــــده نيز از كيفيت لازم برخــــــوردار نبوده اند؛ اين نگراني وجود دارد كه اين پروژه نيز بــــه سرنوشت ساير پروژه ها دچار گردد.

اما ذبيح الله اختري مي گويـــد كه از پروژهِ احداث خط آهن، نظارت جدي خـــواهد شد و هم اكنون با يك كمپني ايتاليوي موسوم به “اسمت” قرارداد شده تا از كار آن در بدل چهار مليون دالر امريكائي نظارت كند؛ امكانات و مواد لوژستيكي آنــــرا نيز نيروهاي آيساف مقيم مــــزارشريف، از كشورهـــاي همجوار شمالي تامين خواهند كرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد