صحت

316
۵ سرطان ۱۳۸۹

وضعيت ناگوار مادران


از روز ملي “مادران مصئون” در حالي تجليل به عمل آمد كه افغانستان بيشترين ميزان مرگ و مير مادران درسطح جهان را درخود داشته  و از اين لحاظ اوليـن كشور در آسيا و دومين كشور در جهان محسوب مي شود . ‌ ‌

‌تجليل از ايــــــن روز انعكاس دهندهء رنج و مشكلات مي باشد كـه در اثر آن سالانه ۱۹۰۰۰ مادر در كشورما به كام مرگ مي رود . ‌ ‌

بــــررســـي هــــاي هشت سال گذشته نشان مي‌دهد كه مادران باردار در وضعيت ناگواري قرار دارند كه در هـر صد هزار ولادت زنده ۱۶۰۰ مادر در نتيجه مشكلات حاملگــي ، ولادت و بعد از ولادت حيات شان را از دست مـي دهند . براساس اين رقم در هر ۲۷ دقيقه يـــك مـــادر جان خود را از دست مي‌دهد كـــه ايـــن مــــرگ ها سبب فرو پاشي يك خانواده و نظام جامعه مي گردد. ‌ ‌

نبود خدمات عاجل ولادي، عدم دسترسي به خدمات صحي و كارمندان صحي، ولادت هاي پي در پي در خانواده ها بر شمار مرگ و مير مادران در كشور و بخصوص در نقاط دور دست افزوده است .

در ولايت بلخ در هر يكصد هزار ولادت زنده،  بيش از ۴۰۰ الي ۴۵۰ مادر در هنگام ولادت و بعد از ولادت تلف مي گردند.

‌به گفته داكتر ميرويس "ربيع" رئيس صحت عامه ولايت بلخ  ايــــن رقم نسبت به ۳۳ ولايت ديگر كشور پايين تــــرين رقم بوده اما قانع كننده نمي باشد و كارمندان صحــي اين ولايت در جهت كاهش اين رقــــم با جديـــت تلاش مي نمايند و ستراتيژي را رويدست دارند .

به گفتهء‌‌ وي :”صدمــات مادران باردار در اين ولايت بيشتر شده و بــــراي كاهش اين معضله در عرصهء تربيه قابلــه هـــاي مسلكي و اعزام آنان به مناطق دور دست، ايجاد كلينيك هــــاي صحي در مناطق دور افتاده و استخدام كارمندان مسلكي، ارتقاي ظرفيـــت كارمنــــدان در كلينيـــك هاي صحي، بــــرگزاري كمپاين هاي آگاهي و مجهز ساختن كلينيك هـــا در سطح ولسوالي ها صورت گرفته است.”

وي مي افزايد: ” در سطح  ولايت بلخ مجموعاً ۵ شفاخانه، ۱۶ مركــز صحـــي، ۳۱ مركز صحي اساسي و ۳۳ مركز فرعي وجود دارد كه در تمام اين مراكز خدمات صحي به وجه احسن پيش مي رود.

به گفتـــه وي بعضـــي از تاخير ها در رسيدن به كلينيك هاي صحي سبب مرگ و مير مادران مي‌گردد كه در اين مورد نيز كار هاي صورت گرفته است . ‌ ‌

داكتر افضل حديـــــد رئيس شوراي ولايتي ولايت بلخ مي گويد:” مشكلات زنان و مادران از ناحيه»‌‌ ولادت در كشور زياد بوده و عوامل مختلف چون نبود امكانـــــات، فقــر، نبود وسايط نقليه و فاصله زياد از كلينيك هاي صحي باعث تلف شدن مادران مي گردد.” ‌ ‌

‌به گفته وي : “در بعـضي از نقاط بنا بر عوامل سنتي زنان به داكتر مراجعه نمي كنند .”

‌به گفتهء‌‌ داكتران، يــكي از علت هاي افزايش مــــرگ و مير مادران در كشور؛ ولادت هاي بدون وقفه مـــي باشد آنـــان مي گويند، هرگاه بين تولد نوزادان فاصله ايجاد شود مرگ و مير مادران ۲۵ در صد كاهش خواهد يافت. ‌ ‌

صندوق جمعيت سازمان ملل متحد به منظور كاهش مـرگ و ميــر مادران و جلو گيري از ولادت هاي بدون وقفه مركز تنظيم خانواده براي آشنايي به شيوه هاي جلو گيري از ولادت هاي پي در پي را ايجاد كرده است. ايـــن مركـــز به هزينهء‌ يكصدو هشتاد هزار دالر در شفاخانـــه رابـــعه بلخي ايجاد گرديده  كه هــــر روز در حـــدود هشتاد مادر به آن مراجعه مي‌كنند.‌

داكتر ثريا "دليل"، سر پــرست وزارت صحت عامه در تجليل از روز مـــــادران مصئون در تالار وزارت صحت عامـــه كشور گفت  كه اين وزارت به همكاري شركاي ملي و بين المللي در اين راستا از طريق ايجاد پــــوسته هــــاي صحي، راه اندازي كمپاين ها، نشر پيام هــــا، ايجـــاد مراكز صحي، تربيه ماهــريــن ولادي و ظرفيت سازي كارمندان صحي كار هاي را انجام داده است . ‌ ‌

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد