کابل

43
۱۰ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

وزير ماليه خواستار شفاف سازي کمک هاي خارجي

کلید * دهم حوت ۱۳۸۸

وزير ماليه كشور خواستار پاسخ کشورهاي خارجي درباره چگونگي مصرف کمکهاي بازسازي به دولت افغانستان شده است.

عمر زاخيل وال ديروز درجمع اعضاي مشرانو جرگه با ارائه بودجه عادی افغانستان درسال ۱۳۸۹ گفت: بودجه عادي   درسال آينده دو ميليارد وسه صد ميليون دالر پيش بيني شده است که هشتصد وسي ميليون  دالرآن دربخش امنيت ، بيش از چهارصد ميليون دالر دربخش  معارف و سي وهشت ميليون  دالر در بخش صحت هزينه خواهد شد.

وی وي ضمن اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۳۸۹ هجده درصد افزایش آمده افزود:”تلاش مي کنيم بخش عمده کمکهاي خارجي براي بازسازي افغانستان را بصورت مستقيم جذب کنيم تا از طريق بودجه دولت به مصرف برسد”.

وزير ماليه همچنین یاد آور شد که شصت و پنج درصد بودجه عادي سال آينده از عوايد داخلي تامين خواهد شد و انتظار می رود ميزان عوايد داخلي افغانستان درسال آينده به يک ميليارد و دوصد ميليون دالر افزايش يابد.

با این حال اقای زاخیل وال بودجه انكشافي افغانستان درسال آينده را يک ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون دالر اعلام کرده گفت: ۸۷ درصد اين بودجه در چهاربخش توسعه زيربناهاي بازسازي، زراعت، معارف و صحت به مصرف خواهد رسید.

بودجه سال آينده افغانستان پس از تصويب در  مشرانو جرگه به  ولسي جرگه ارائه خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد