کابل

59
۸ دلو ۱۳۸۸

وزارت مالیه: دولت بر کمکهاي خارجي نظارت ندارد


کلید * هشتم دلو ۱۳۸۸

سخنگوي وزارت ماليه ي افغانستان گفت : دولت  افغانستان هيچ نظارتي برنحوه مصرف کمکها براي افغانستان ندارد.

” عزيزشمس ” فساد اداري را عامل اصلي حيف و ميل و هدر رفتن کمکها براي افغانستان دانست و افزود : از حدود سي وپنج ميليارد  دالري که طي هشت سال گذشته جامعه جهاني به افغانستان کمک کرده فقط هشت ميليارد  دالر آن از طريق بودجه دولت افغانستان به مصرف رسيده است.

وي با تاکيد براينکه دولت افغانستان براي چگونگي مصرف اين هشت ميليارد  دالر اسناد و مدارک کافي دارد تصريح کرد : کشورهاي کمک کننده پول هايشان را خود مصرف مي کنند و حاضر به ارائه گزارش درباره نحوه مصرف کمکها به دولت افغانستان نيستند.

عزيز شمس گفت : ما در اجلاس لندن از جامعه جهاني مي خواهيم تا کمکهاي خود را در هماهنگي و بانظارت دولت افغانستان به مصرف رسانند.

گفته مي شود حدود هفتاد درصد از کمکهاي کشورهاي غربي که از طريق شرکتهاي خصوصي امريکايي و اروپايي در افغانستان به مصرف مي رسد دوباره به کشورهاي کمک کننده بازگردانده مي شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد