کابل

49
۲۷ حمل ۱۳۹۰

هشدار نسبت به کاهش کمک های غذایی به افغانستان


مقامات بین المللی می گویند، رساندن کمک به افغان ها به خاطر کمبود مساعدت های بین المللی با خطر مواجه شده است

ادارهء غدایی جهان روز جمعه اعلام کرد، رساندن کمک مواد غذایی برای ملیون ها افغان به خاطر کم شدن مساعدت های بین المللی با خطر روبرو شده است.

پرو گرام غذایی ملل متحد گفته است که بصورت فوریً، به ۲۵۷ ملیون دالر نیاز دارد تا بتواند روند تهیهء غذا و کمک به بیش از ۷ ملیون افغان فقیر که در عدم مصئونیت غذایی قرار دارند را ادامه دهد.

این نهاد اعلام کرده است که عمده ترین افرادی که نیاز به کمک غذایی دارند، اطفال و زنان هستند.

“لویی امبلو” نمایندهء ادارهء غذایی جهان در افغانستان گفته است:” ما از جهان درخواست کمک می کنیم تا برای پر کردن خلای تدارکاتی که وجود دارد و در حال اضافه شدن می باشد، فرصت بهتر به دست بیاوریم.”

نمایندهء WFP  همچنین گفته است که داشتن تغذیهء صحی بخصوص برای اطفال و افراد بی بضاعت، اساس انکشاف در افغانستان می باشد و باید در این راستا به افغان ها کمک صورت گیرد.

وی همچنین تاکید کرده است که با وصف کمک بسیاری از کشورها به عملیات کمک غذایی چندین سالهء WFP  در افغانستان، این اداره، نصف کمک های مورد نیاز در سال جاری را در اختیار ندارد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد