تحلیل

85
۱۰ دلو ۱۳۸۸

نیاز افغانستان به اردوی قوی

یکی از مسایلیکه درین چند سال  روی آن میان دولت افغانستان و جامعۀ جهانی چانه زنی های تندی وجود داشته و گاهی توقف نکرده، مسئلۀ بلند بردن تعداد نظامیان افغان ، در اردو وپولیس و همچنان دادن  نقش مهمترجنگی برای آنان در نبرد کنونی با مخالفان دولت افغانستان بوده است.

یکی از مسایلیکه درین چند سال  روی آن میان دولت افغانستان و جامعۀ جهانی چانه زنی های تندی وجود داشته و گاهی توقف نکرده، مسئلۀ بلند بردن تعداد نظامیان افغان ، در اردو وپولیس و همچنان دادن  نقش مهمترجنگی برای آنان در نبرد کنونی با مخالفان دولت افغانستان بوده است.

هشت سال قبل در کنفرانس بن تعداد  نفرات اردوی ملی 70 هزار نفر به تصویب رسید که در همان زمان این فیصله از سوی بسیاری از صاحب نظران و آگاهان امور نظامی افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفت . دران زمان مهمترین دلیل این بود که همسایگان افغانستان از اردو های قوی چند صد هزار نفری برخورداراند و چون افغانستان با برخی ازین همسایگان روی  مسایل خاص ارضی و آبی  مشکل دارد، به این خاطر یک افغانستان ضعیف با نیروی نظامی 70 هزار نفری هرگز قادر به گرفتن حق خود نشده و مداوماً به عنوان یک کشور زیر دست در معادله با همسایگان قرار خواهد داشت.

اما دران زمان خارجی های که بر ساختار های نظامی و غیر نظامی افغانستان تصمیم میگرفتند و تمویل و تسلیح اردوی افغانستان را به عهده داشتد به این اعتراضات کوچکترین ارزشی  قایل نشده، توجهی نکردند و بر خیال خود مرکب راندند.

تا اینکه طالبان بار دیگر در 2005 در مرز میان افغانستان و پاکستان سر بالا کردند و به زودی با حمایت متحدان شان چون آی اس آی، القاعده، مافیای مواد مخدر و برخی از شیخ های عرب حاشیۀ خلیج و کمک های پنهانی دولت ایران سازماندهی و تمویل و تسلیح شدند و جنگ خونینی را با نیرو های افغان و خارجی به راه انداختند.

جنرالان امریکایی و ناتو که ممد اصلی پولی و تسلیحاتی اردو و پولیس افغانستان اند، به زودی به اشتباه فیصلۀ بن پی برده و در صدد بلند بردن، نفرات و سطح رزمی نیروهای افغانستان بر آمدند،

در هشت سال گذشته تعداد نفرات اردو را به یکصد هزار و تعداد نیرو های پولیس را به نود هزار نفر بالا بردند و اینکه در آخرین برد توافقنامۀ افغانستان که دران 34 کشور موثر در امور افغانستان شرکت دارند، چند روز قبل طی فیصلۀ به تصویب رساندند که تا یکسال آینده تعداد نفرات اردوی ملی از صد هزار کنونی به 174 هزار نفر و تعداد نفرات پولیس ملی از نود هزار به 134 هزار نفر بالا برود و بالاخره در کنفران لندن که به تاریخ 28 جنوری بر گذار شد، فیصله به عمل آمد که تا چهار سال آینده تعداد نفرات اردوی ملی به 240 هزار نفر و تعداد نفرات پولیس ملی به 160 هزار نفر برسد و تا پنج سال آینده، وظیفۀ تامین امنیت افغانستان  به نیرو های خود افغان سپرده شود.

گرچه با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و موقعیت آن در منطقه و مشکلاتی که با برخی از همسایگان خود دارد، تصویب این تعداد برای اردوی افغانستان ناچیز است، اما در صورتیکه به همین تعداد نیرواز زوایای مختلفی که یک اردو به آن محتاج است، توجه گردد، میتواند حد اقل خواست های مردم در دفاع از منافع کشورشان را بر آورده سازد وآن اینکه این نیرو باید از آموزش رزمی لازم برخوردار گردد؛

 تسلیحات آن عصری و مدرن شده و از مهمات کافی برخوردار گردد؛ پوشش هوایی لازم در اختیار داشته و در ترابری هوایی مشکلی نداشته باشد، از نظر اعاشه و معاش دغدغۀ نداشته وازین رهگذر مطمئنانه به کارش ادامه دهد؛ روابط تنظیمی، سمتی و گروهی در صفوف آنان کاملا از میان برده شود و از نظر اخلاق منزه بوده، هیچ نوع اعتیادی در میان آن راه نداشته باشد. این چنین اردویی برای وضعیت فعلی افغانستان میتواند تا حدی ایده آل باشد، چیزیکه تا حال درین موارد توجه لازم صورت نگرفته و مهمترین چیزی که درین میان مطرح است اینکه تا حال به این اردو کمتر اجازه عمل مستقل داده شده و مجبور وبده اند که آنچه خارجی ها تصمیم میگیرند باید مو به مو به اجرا در آورند.

درصورتیکه کمک کننده های جهانی به مسایل بالا در مورد اردوی افغانستان توجه کنند، این اردو نه تنها در 5 سال بعد که زوتر ازان قادر خواهد شد که به شاخص اصلی تامین امنیت در افغانستان مبدل گردد. اما در صورتیکه روزی افغانستان جبرا به رویارویی با برخی از همسایگان  شرارت پیشه قرار بگیرد، در آنصورت افغانستان میتواند در ظرف چند روز صاحب اردوی چند ملیون نفری گردد و این را  مردم افغانستان در زمان هر تجاوزی به اثبات رسانده و درین مورد کسی در کشور ما کوچکترین شکی ندارد.

با توجه به وضعیتی که در افغانستان حاکم است، دولت افغانستان تا هنوز قادر نیست که اردویش را از طریق جلب و احضار به تعداد لازم برساند، سلاح های جدیدی که امروز وارد ارتش های جهان میگردند، نیز برای یادگیری و استعمال آن دو سال فرصت بسیار کمی است، مخصوصا که بیکاری در کشور اوج دارد و در صورتیکه دولت اقدام به جلب و احضار کند، اکثر جوانان  به زودی افغانستان را ترک خواهند گفت و برخی هم به صفوف مخالفان خواهند پیوست و پولداران نیز از فساد حاکم در دستگاه دولت سود برده ، به طرق مختلف فرزندان شان را معاف خواهند کرد.

 پس درین وضعیت یگانه راه تشکیل اردو به شکل تادیۀ معاش و قراردادی میباشد که میبینیم در استخدام آنها دولت درین چند سال به مشکلی رو به رو نشده است و در چهار سال آینده باید آنچه در کنفرانس لندن تعیین شده به ان جامۀ عمل پوشانده شود و یقینا که دران زمان این اردو از عهدۀ تامین امنیت در برابر هر توطئه و حرکتی بر خواهد آمد.

 

 

 


یکی از مسایلیکه درین چند سال  روی آن میان دولت افغانستان و جامعۀ جهانی چانه زنی های تندی وجود داشته و گاهی توقف نکرده، مسئلۀ بلند بردن تعداد نظامیان افغان ، در اردو وپولیس و همچنان دادن  نقش مهمترجنگی برای آنان در نبرد کنونی با مخالفان دولت افغانستان بوده است.

هشت سال قبل در کنفرانس بن تعداد  نفرات اردوی ملی ۷۰ هزار نفر به تصویب رسید که در همان زمان این فیصله از سوی بسیاری از صاحب نظران و آگاهان امور نظامی افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفت . دران زمان مهمترین دلیل این بود که همسایگان افغانستان از اردو های قوی چند صد هزار نفری برخورداراند و چون افغانستان با برخی ازین همسایگان روی  مسایل خاص ارضی و آبی  مشکل دارد، به این خاطر یک افغانستان ضعیف با نیروی نظامی ۷۰ هزار نفری هرگز قادر به گرفتن حق خود نشده و مداوماً به عنوان یک کشور زیر دست در معادله با همسایگان قرار خواهد داشت.

اما دران زمان خارجی های که بر ساختار های نظامی و غیر نظامی افغانستان تصمیم میگرفتند و تمویل و تسلیح اردوی افغانستان را به عهده داشتد به این اعتراضات کوچکترین ارزشی  قایل نشده، توجهی نکردند و بر خیال خود مرکب راندند.

تا اینکه طالبان بار دیگر در ۲۰۰۵ در مرز میان افغانستان و پاکستان سر بالا کردند و به زودی با حمایت متحدان شان چون آی اس آی، القاعده، مافیای مواد مخدر و برخی از شیخ های عرب حاشیۀ خلیج و کمک های پنهانی دولت ایران سازماندهی و تمویل و تسلیح شدند و جنگ خونینی را با نیرو های افغان و خارجی به راه انداختند.

جنرالان امریکایی و ناتو که ممد اصلی پولی و تسلیحاتی اردو و پولیس افغانستان اند، به زودی به اشتباه فیصلۀ بن پی برده و در صدد بلند بردن، نفرات و سطح رزمی نیروهای افغانستان بر آمدند،

در هشت سال گذشته تعداد نفرات اردو را به یکصد هزار و تعداد نیرو های پولیس را به نود هزار نفر بالا بردند و اینکه در آخرین برد توافقنامۀ افغانستان که دران ۳۴ کشور موثر در امور افغانستان شرکت دارند، چند روز قبل طی فیصلۀ به تصویب رساندند که تا یکسال آینده تعداد نفرات اردوی ملی از صد هزار کنونی به ۱۷۴ هزار نفر و تعداد نفرات پولیس ملی از نود هزار به ۱۳۴ هزار نفر بالا برود و بالاخره در کنفران لندن که به تاریخ ۲۸ جنوری بر گذار شد، فیصله به عمل آمد که تا چهار سال آینده تعداد نفرات اردوی ملی به ۲۴۰ هزار نفر و تعداد نفرات پولیس ملی به ۱۶۰ هزار نفر برسد و تا پنج سال آینده، وظیفۀ تامین امنیت افغانستان  به نیرو های خود افغان سپرده شود.

گرچه با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و موقعیت آن در منطقه و مشکلاتی که با برخی از همسایگان خود دارد، تصویب این تعداد برای اردوی افغانستان ناچیز است، اما در صورتیکه به همین تعداد نیرواز زوایای مختلفی که یک اردو به آن محتاج است، توجه گردد، میتواند حد اقل خواست های مردم در دفاع از منافع کشورشان را بر آورده سازد وآن اینکه این نیرو باید از آموزش رزمی لازم برخوردار گردد؛

 تسلیحات آن عصری و مدرن شده و از مهمات کافی برخوردار گردد؛ پوشش هوایی لازم در اختیار داشته و در ترابری هوایی مشکلی نداشته باشد، از نظر اعاشه و معاش دغدغۀ نداشته وازین رهگذر مطمئنانه به کارش ادامه دهد؛ روابط تنظیمی، سمتی و گروهی در صفوف آنان کاملا از میان برده شود و از نظر اخلاق منزه بوده، هیچ نوع اعتیادی در میان آن راه نداشته باشد. این چنین اردویی برای وضعیت فعلی افغانستان میتواند تا حدی ایده آل باشد، چیزیکه تا حال درین موارد توجه لازم صورت نگرفته و مهمترین چیزی که درین میان مطرح است اینکه تا حال به این اردو کمتر اجازه عمل مستقل داده شده و مجبور وبده اند که آنچه خارجی ها تصمیم میگیرند باید مو به مو به اجرا در آورند.

درصورتیکه کمک کننده های جهانی به مسایل بالا در مورد اردوی افغانستان توجه کنند، این اردو نه تنها در ۵ سال بعد که زوتر ازان قادر خواهد شد که به شاخص اصلی تامین امنیت در افغانستان مبدل گردد. اما در صورتیکه روزی افغانستان جبرا به رویارویی با برخی از همسایگان  شرارت پیشه قرار بگیرد، در آنصورت افغانستان میتواند در ظرف چند روز صاحب اردوی چند ملیون نفری گردد و این را  مردم افغانستان در زمان هر تجاوزی به اثبات رسانده و درین مورد کسی در کشور ما کوچکترین شکی ندارد.

با توجه به وضعیتی که در افغانستان حاکم است، دولت افغانستان تا هنوز قادر نیست که اردویش را از طریق جلب و احضار به تعداد لازم برساند، سلاح های جدیدی که امروز وارد ارتش های جهان میگردند، نیز برای یادگیری و استعمال آن دو سال فرصت بسیار کمی است، مخصوصا که بیکاری در کشور اوج دارد و در صورتیکه دولت اقدام به جلب و احضار کند، اکثر جوانان  به زودی افغانستان را ترک خواهند گفت و برخی هم به صفوف مخالفان خواهند پیوست و پولداران نیز از فساد حاکم در دستگاه دولت سود برده ، به طرق مختلف فرزندان شان را معاف خواهند کرد.

 پس درین وضعیت یگانه راه تشکیل اردو به شکل تادیۀ معاش و قراردادی میباشد که میبینیم در استخدام آنها دولت درین چند سال به مشکلی رو به رو نشده است و در چهار سال آینده باید آنچه در کنفرانس لندن تعیین شده به ان جامۀ عمل پوشانده شود و یقینا که دران زمان این اردو از عهدۀ تامین امنیت در برابر هر توطئه و حرکتی بر خواهد آمد.

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد