صلح و مصالحه ملی

۱۵ میزان ۱۳۹۶

نقش رسانه ها در تأمین صلح

بــا تــوجـــــه بــــــه ایــن کــه نـــقـــــش رسانــــه ها در جهت دهــی افــکار عمومــی مؤثــر ثابــت شــده اســت، کلیدگــروپ طــی نشســتی بــا خبرنــگاران و فعــالان مدنــی، نقــش رسانــه هـــــای همگانــی را روی تـــأمیــــن صلــح در کــــــشور مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت.

شــرکــت کنــندگـــــان ایــن نشســت، وســایل ارتبــاط جمعــی و رســانه یی را تأثیرگذارتریــن وســایل در زندگــی جمعــی و فــردی توصیــف کردنــد. بــه گفتــه آن هــا، انعــکاس حقایــق بــه گونــه بی طرفانــه، نــر و پخــش اخبــار مثبــت و ســازنده، تولیــد برنامه هــای مفیــد و متنــوع اجتماعــی، تفــریحـــــی و فـــرهــــنگی در رســانه ها، زمینه ســاز صلــح و تشــویق همــگان بــه آشــتی ملــی اســت. عبدالحمیــد صفــوت، اســتاد فاکولتــه ژورنالیزم در پوهنتــون بلــخ، می گویــد کــه رســانه های داخلــی نقــش ارزنــده بــرای برقــراری صلــح در کشــور دارنــد. صفــوت بــه ایــن بــاور اســت کــه یکــی از برنامه هــای مهــم ســازمان ملــل متحــد هــم ایــن اســت کــه رســانه ها مــروف ترویــج فرهنــگ صلح دوســتی و نفــرت از جنــگ باشــند. بــه گفتــه او، نتایــج تحقیقــی را کــه ســازمان یونســکو در ســال در کشــورهای مختلــف انجــام ۲۰مــدت داد، بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه رســانه ها بــه دلیــل ایــن کــه تکنالــوژی ارتبــاط جمعــی در اختیــار دارنــد و کار شــبکه یی انجــام می دهنــد، بــه ســادگی و بــا هزینــه کــم توانایــی ایــن را دارنــد کــه بــرای تأمیــن صلــح و ثبــات جهانــی کار کنند.

 

بــا ایــن حــال، شــماری از شرکت کننــدگان ایــن نشســت از عــدم همــکاری دولــت بــا خبرنگارانــی کــه بـــــرای آوردن صــلـــــح کـــــار می کننــد و سانســورهای نامرئــی در رســانه ها انتقــاد کردنــد. ســیدعلی رهــرو، یــک تــن از فعــالان مدنــی بلــخ، گفــت درســت اســت کــه دولــت همیشــه بــر لــزوم احــرام بــه آزادی رســانه ها تأکیــد کــرده اســت امــا در بیشــر رســانه ها سانســورهای نامرئــی وجــود دارد و آن چــه کــه در جامعــه اتفــاق می افتــد بــه نــدرت در رســانه ها منعکــس می شــود. رهــرو می گویــد دولــت هــم بــا خبرنگارانــی کــه در عرصــه آوردن صلــح در کشــور کار می کننــد و حتــا جــان خــود را بــه خطــر می اندازنــد، هیچ گونــه همــکاری نکــرده و بــه قضایــای قتــل خبرنــگاران نیــز تــا هنــوز رســیدگی نکــرده اســت. در شرایــط کنونــی، اولیــن خــبر در بولتن هــای خــبری رســـانـــه هـــــای داخــــلی مـــربــــوط بــه رویــــدادهای امنــــیتی – نظامــی اســت و در ایــن رســانه ها بهریــن نــوع خــبر هــم خــبر جنگــی پنداشــته می شــود. امــا شرکت کننــدگان ایــن نشســت بــر بــه کارگیــری ژورنالیــزم صلــح توســط رسانــه هــــای داخـــــلی تـــأکیـــــد کردنــد.

آن هــا می گوینــد کــه ژورنالیــزم صلــح آن گونــه کــه بایــد در رســانه های داخلــی جایگاهــی داشــته باشــد، متاســفانه نــدارد. ایــن ژورنالیــزم در پوهنتون هــا هم تـــدریـــــس نـــمــی شــــود. در اخیـــر ایــن نشســت، ایــن مــوارد بــرای تأثیرگــذاری مثبــت رســانه ها در پروســه ملــی صلــح پیشــنهاد شــد: – انعکاس حقایق توسط رسانه ها؛ – استفاده از “ژورنالیزم صلح” در رسانه ها؛ – رعــــایت اصل صداقــــت در پخـــــش خبـــــرها و گزارش هــا؛ – تولیــد و نــر برنامه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، تحقیقــی و صحــی؛ – و انعــکاس واقعیت هــای زندگــی تمــام مــردم، اقــوام و فرهنگ هــا.

بیژن آرش

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد