خبرهای داخلی

۱۴ میزان ۱۳۹۸

مواد های انتخاباتی از تمام ولایات به مرکز انتقال یافته است

کمیسون مستقل انتخابات می گوید که فورم های نتایج و وسایل بایومتریک از ۳۴ ولایت کشور به دفتر مرکزی این کمیسون به شکل مصئون انتقال یافته است.

در اعلامیه کمیسون مستقل انتخابات که امروز (یکشنبه، ۱۴ میزان) منتشر شد، آمده است که روند برگشت مواد حساس انتخاباتی از مراکز ولایات به مرکز این کمیسون تکمیل شده است.

به نقل از اعلامیه، این مواد شامل خریطه‌های محافظتی و وسایل بایومتریک بوده که در حضور ناظرین ومشاهدین ملی و بین‌المللی باز و جهت پروسس به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده می‌شود.

اعلامیه هم چنان افزوده است که در همین حال فورم‌های نتایج ۸ ولایت به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده شده که از این میان در حدود ۶ هزار این فورم‌ها بعد از یک سلسله مراحل، آماه‌ای درج در سیستم است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد