ادبیات

764
۸ حوت ۱۳۸۸

معرفی کتاب


 

نام کتاب: بازکن پنجره را

شاعر: نفیسه نصیب

طرح پشتی: ژکفر حسینی

صفحه آرا: داکتر محمدآصف نصیب

چاپ نخست: پاییز ۱۳۸۸ ه. ش

جای چاپ: مطبعهء انتشارات میوند- کابل

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

این دفتر؛ نخستین مجموعهء شعر شاعر می باشد. شاعر در این دفتر قالب شعر نو را به طبع آزمایی گرفته است. از این جهت می توان آن را مجموعهء موفق و یکدست خواند. شعر نو در افغانستان با وجود پیشينه ای که دارد، کمتر مورد توجه شاعران گذشته بوده است. تنها در همین یک دههء اخیر توجه به شعر نو نیز بیشتر گردیده است. شاعران جوان، گرایش خاص به شعر نو خصوصاً سپید دارند. مجموعهء بازکن پنجره را یک تجربهء دیگر در این راستا محسوب می گردد. خصوصاً اینکه شاعر آن نیز یک زن است. زنی که در گذشته، فرصتی برای سرودن نداشت؛ اینک درفضای  جدید، فرصت جدید برایش پیش آمده تا تمام دردهای خود را فریاد کند. این مجموعه نیز فریادهای یک زن را به نمایش می گذارد؛ به این نمونه دقت کنید:

جنگ، قصیدهء تلخی است

قلب آماسیده یی از درد

بی پا

می کشد خویشتن

آن سو و

این سو

لبخندی از بی پناهی

نثار رهگذران می کند

گوگرد و سیگار می فروشد

پرداخت نسخهء دخترش

گرسنه خواب می رود

گرسنه برمی خیزد

گوگرد و سیگار می فروشد…

و در بلندیی نگاه دخترک

عصایی است

از تبار استواریی بلوط

*

نام کتاب: آهو

شاعر: داکتر شیراشه یوسفزی شهاب

صفحه آرایی: مجتب یادگاری، نورالله و خواجه وحیدالله

ناشر: مؤسسه انتشارات الازهر

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

این کتاب؛ مجموعه اشعار شاعر را در بردارد. شعرهای این کتاب درقالب غزل سروده شده اند. احساس نازک شاعر در دل شعرها پنهان می باشد. مضامین عرفانی، اجتماعی وعاشقانه، محتوای اصلی این شعرها را تشکیل می دهند. شاعر در سرودن شعرهایش، از قالب کهن استفاده کرده طرزکلام کلاسیک را چراغ راه خود ساخته است. به این نمونه شعر از این کتاب توجه نمایید:

بدیدم ماه نو را دوش در خواب

شدم مجنون و دل گردید بی تاب

دو چشمش همچو کوکب می درخشید

دو گیسو مثل سنبل تاب در تاب

لبش لعل و تنش عنبر فشان بود

قدش سرو و دو ابرو همچو محراب

 فسون و جادو از نازش هویدا

بود موج نگاهش موج دریاب

دو دندانش مثال گوهر ناب

رخش در شهر مهرویان نایاب

جهانتاب است مهتاب درخشان

“شهاب” آسمان دلداده در خواب

*

نام کتاب: شهاب(مجموعه غزل ها و ترانه ها)

شاعر: داکتر شیراشه یوسفزی شهاب

چاپ اول: خزان ۱۳۸۷

صفحه آرایی: نورالله سلام

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

این کتاب که ۸۰۴ صفحه دارد؛ شامل غزلیات شاعر در مضامین مختلف می گر دد. باتوجه به سن شاعر و آثار شعری او؛ این کتاب در دورهء معاصر از معدود آثار شعری می باشد که با این قطع و حجم به چاپ می رسد. علاوه برآن، مضامین این مجموعه خود دلیل دیگر بر قطع محتوایی آن می باشد. شاعر در بارهء مضامین مختلف به طبع آزمایی پرداخته است. او در بیان مضامین مختلف از زبان وزن رسایی استفاده کرده است. زبان سروده های او، شیوایی و رسایی خاصی دارد. درعین حال از عنصر خیال به صورت خوب بهره برده است. صمیمیت از ویژگی عمدهء شعرهای این دفتر به حساب می آید؛ به این شعر توجه نمایید:

لباس تیره در برکرده دلبر

نماید تا به پا مانند گوهر

بود رفتار او مانند آهو

دو چشم او مثال  جام و ساغر

دو ابروی کمانش را نبینی

به تیزی تیغ مژگانش چو نشتر

بود شرمندهء رخسار او مه

ز عطر زلف او صحرا معطر

ببوسیدم چو من داغ قدومش

دلم آرام شد چشمم منور

 لباس من به مانندش سیاه است

زهجرانش به دل سوزست و اخگر

گریبان تا به دامن پاره کردم

فکندم عرض دل را پیش داور

نشستم برسر راهت چو درویش

ببین جانانه ام گشتم قلندر

بشد سالی که دیدم رویت ای گل

شنیدم صوت بلبل را به کوثر

بود امروز روز عهد بستن

که پیمانت ببستم بین دفتر

اگرچه کردی باما بیوفایی

ولی در بند زلفم ای فسونگر

شراب ناب می نوشم ز چشمت

ز چشمان خمار باده پرور

مگو دیگر سخن از بیوفایی

بیا گردان سیه بختم مظفر

به وصل خود مرا دلشاد گردان

“شهاب” ازهجر دارد خاک برسر

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد