گزارش های تحقيقي

77
۲۴ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

مصاحبه سخنگوی ناتو درباره عملیات هلمند

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد