گزارش های تحقيقي

89
۲۴ دلو ۱۳۸۸

مصاحبه سخنگوی ناتو درباره عملیات هلمند

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد