تحلیل

151
۱۰ جوزا ۱۳۸۹

مداخلات تهران در امور افغانستان، نیازمند عکس العمل جدی کابل


اینک بار دیگر جنرال استنلی مک کریستال با حزم و احتیاط از مداخلات ایران در امور داخلی افغانستان خبر میدهد.

وی میگوید که ایران با اینکه منافع طبیعی در افغانستا ن دارد، اما تحقیقات ما نشان میدهد که این کشور برای مخالفان دولت افغانستان سلاح و مهمات تهیه میکند و این جنگجویان ضد دولتی را آموزش نظامی میدهد.

این مسئله را جنرال کریستال مدتی قبل هم مطرح ساخت، اما درین دوبار لحن او که امروز مسئول درجه اول امنیت و رهبری جنگ علیه طالبان  و القاعده در افغانستان است، نسبت به این مسئله بسیار نرم و آشتی جویانه بوده است و با توجه به روابط و مناسبات به شدت خصمانه ای که میان ایالات متحدۀ امریکا و ایران وجود دارد و بسیاری فکر میکنند که خواهی نخواهی ایران مورد حملۀ نظامی امریکا قرار خواهد گرفت و ایران فکر میکند که حضور نظامی امریکا در افغانستان به این حمله کمک خواهد کرد، بکار برد چنین لحن آشتی جویانۀ از سوی مک کریستال در مورد مداخلات آشکار ایران در افغانستان کاملاً غیر طبیعی بوده به نحوی امتیاز دادن ایران برای مداخله در امورافغانستان تلقی میگردد.

ایران در سی سال گذشته هیچ گاهی از مداخله در امور افغانستان دست بر نداشته و از طرق مختلف این مداخلاتش را ادامه داده است. اینکه چرا مک کریستال تنها رساندن کمک نظامی برای مخالفان از سوی ایران را عنوان میکند و ازینکه افراد خاصی را پرورش میدهد و برای عملیات انتحاری و انفجاری به افغانستان میفرستد و ازان یا چیزی نمیگوید و یا چیزی در حد هیچ عنوان میدارد، خود قابل مکث میباشد.

بخاطریکه تا حال چندین بار تروریستان دستگیر شده در افغانستان مخصوصا در ولایت نیمروز اعتراف کرده اند که در ایران پرورش یافته و به این ولایت اعزام شده اند.

ایران نمیخواهد که نیرو های امریکایی در افغانستان از جنگ کنونی راحت شوند و بعد با دست باز در امور داخلی ایران مداخله نماید.

ایران در غرب افغانستان با پیچیدگی های در سیاست های کنونی اش مواجه است و ایران هرگز نمیخواهد که بند کمال خان و بند سلما به پایۀ اکمال برسند و در شمال و جنوبش از همچو آب سرشاری محروم گردد. ایران نمیخواهد که پایپ لین گاز ترکمنستان که سالانه برای افغانها ۳۵۰ ملیون دالر سود و از ۱۰ تا ۷۰ هزار نفر دران مصروف کار خواهد شد، از افغانستان گذر کند و با تمام قوا تلاش دارد تا این منفعت را از دهان افغانستان برباید، لذا کوشش میکند تا غرب افغانستان نا آرام باشد.

بگذریم ازینکه ایران خواهان ربودن سود های کلانی از بازار های افغانستان است و همین اکنون بیش از یک ملیارد دالر سالانه فایده میبرد. ایران زعفران افغانستان را به نام زعفران ایرانی در بازار های جهان سودا میکند واز پستۀ افغانستان نیز به اینگونه سود میبرد.

به این ترتیب ایران سیاست دوگانۀ هم جنگ و هم آشتی با افغانها را در پیش میبرد. ازیکسو مدعی بازسازی در افغانستان است و کار های را درین زمینه انجام میدهد و از سوی دیگر طالبان را مسلح ساخته به افغانستان میفرستد. بگذریم ازینکه ایران عوامل نفوذی بسیاری هم در دولت و هم در مطبوعات افغانستان در اختیار دارد و تا حدی در سیاست گذاری های دولت موثر میباشد.

مک کریستال و جنرالان دیگر امریکایی در افغانستان این را خوب میدانند، اما لحن مک کریستال و سران دیگر ناتو نشان میدهد که امریکایی ها از نفوذ ایران در میان احزاب جهادی، ارگ، پارلمان و رسانه ها با خبر است و به این خاطر تمکین را بر پرخاش نسبت به این همسایۀ افغانستان که ۹۳۰ کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد ترجیح میدهد.

اما تجربه نشان داده است که هرچه با ایران به زبان نرمتر صحبت شود به همان اندازه ایران بیشتر مداخله میکند که اگر دولت افغانستان در برابر ایران موضع قاطع تری میگرفت، مطمئنا در اعدام سه هزار افغان به این اندازه گستاخی نمیکرد وازان دست میکشید و حال هم که بستر و فضا را برای مداخلۀ خود این قدر نرم می یابد، مطئنا بر مداخلاتش  در افغانستان خواهد افزود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد