کابل

42
۲۹ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

محكمه ویژه برای رسیدگی به مشکلات کوچی ها

کلید * بیست و نهم دلو ۱۳۸۸

در سالهای اخیر، تنش میان کوچی ها و هزاره ها در مناطق مرکزی افغانستان، به مشکل بزرگی برای دولت افغانستان تبدیل شد.

این تنشها در چندین مورد به درگیری مسلحانه تبدیل شده و تلفاتی را به هر دو طرف وارد کرد.

استفاده از چراگاه ها برای مالداران کوچی و مردم محل از مشکلات اصلی بوده و هر کدام ادعای مالکیت آن را دارد.

دولت افغانستان برای رسیدگی به مشکل زمین میان کوچی ها و ساکنان محلی کشور، محكمه ویژه ای تشکیل داده است.

پیش از این، چنین مشکلاتی از طریق کمیسیونی دولتی حل و فصل می شد، ولی وحیدالله سباوون، مشاور رییس جمهوري در امور قبایل و رییس کمیسیون حل منازعات می گوید، از این پس هر گونه دعوای زمین میان کوچی ها و ساکنان محلی، از طریق این محكمه پیگیری خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد