غرب

440
۱۹ ثور ۱۳۹۰
نویسنده:

محاکمهء چهار سرباز پولیس به اتهام فساد در هرات

چهارتن از سربازان پولیس امروز به اتهام رشوه ستانی و سوء استفاده از وظیفه در ولایت هرات از سوی محکمهء ابتدایی جرایم ناشی ازفساد اداری زون غرب به حبس تنفیذی و جریمهء نقدی محکوم شدند.

به گزارش رادیو کلید هرات، این افراد که از جملهء پرسونل مدیریت تروریزم قوماندانی زون ۶۰۶ انصارمی باشند، چندی قبل به اتهام مطالبهء رشوه از چند جعل کار، از سوی سارنوالی نظامی آن قوماندانی دستگیر گردیدند.

قاضی شیرآقا منیب یکتن از مسؤلین محکمهء ابتدائیهء جرایم ناشی از فساد اداری زون غرب در هرات گفت:” این افراد متهم به رشوه ستانی و مساعدت به رشوه دهندگان، مطابق به فقره های ۱ و۲ ماده های ۲۵۴ و ۲۵۵ قانون جزا از دوسال الی سه سال و شش ماه حبس تنفیذی و دو تن دیگر هر کدام به پرداخت ۳۰۰۰ دالر امریکایی، معادل ۱۳۵۰۰۰ افغانی محکوم به جزا شدند.

وی همچنین گفت که در این جلسهء علنی، سارنوال و وکلای مدافع متهمان نیز حضور داشتند.

مسؤلین محکمهء ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری زون غرب می گویند:” حق استیناف خواهی این افراد محفوظ است.”

هفتهء گذشته نیز تعدادی از مامورین دولتی به اتهام سوء استفاده از وظیفه و فساد اداری از سوی همین محکمه به مجازات حبس و جریمهء نقدی محکوم گردیده بودند.

مردم به این باورند که به دلیل موجودیت فساد اداری در ارگانهای عدلی و قضایی حکم جزا نسبت به مجرمین تطبیق نمی شود و این افراد بعد از چند روز از قید رها می گردند.

اما این ادعاها از سوی مسؤلین ارگانهای عدلی و قضایی در هرات پذیرفته نشده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد