تحلیل

503
۱۰ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

ماین، خطرناک تر از هر سلاحی

کلید * دهم حمل ۱۳۸۹

در د نیا یکی از خطرناکترین جنگها جنگ ماین است و بدبختانه افغانستان یکی از کشور های است که در سی سال گذشته بیشترین ماین دران کشت شده و درین مدت حدود ۶۰ هزار نفر در اصابت با ماین به قتل جانهای شانرا از دست داده اند و این زخم و درد تا حال نه تنها التیام نیافته که اکنون هم ماهانه بیش از ۴۸ نفردرین جنگ به قتل میرسند.

این در حالیستکه تا سه سال قبل ماهانه حدود ۱۵۰ نفر افغان در اثر اصابت  مین کشته میشدند. هنوز هم در افغانستان ۶۳۰۰ کیلومتر مربع پوشیده از ماین بوده و قرار است در سالیکه پیش رو داریم حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومتر مربع آن پاکسازی شود.

ماین پاکان افرادی اند که کار بزرگی را پیش میبرند، زیرا هر لحظه حیات شان با خطر رو به رو بوده و تا حال شهید و معلول بسیاری درین راه داشته اند.

کار ماین پاکی بسیار بطی پیش میرود زیرا تا رسیدن به ماین و بعد کشیدن و خنثی کردن آن زمان زیادی را می طلبد و آنانیکه از چگونگی پیشبرد این کار خبر ندارند، گاه انتقاداتی را وارد میسازند.

 درحالیکه هرکسی باید بداند که وقتی کاری خطر مرگ را با خود داشت، برای انجام آن باید تمامی تدابیر ایمنی مدنظر گرفته شود و بعد اقدام صورت بگیرد که منطقا نمیتواند وقتگیر نباشد.

در کشور ما از زمان حضور روسها  تا حال بی وقفه ماین کشت میشود و با اینکه گروپهای مختلف ماین پاک شب و روز تلاش مبنمایند تا تمام ساحات کشور را پاک و عاری از ماین سازند، اما حال این کار میسر نشده است.

 روسها در زمان تجاوز شان به افغانستان نه تنها دست به ماین گذاری های وسیعی در مسیر راه ها، در دره ها و تنگه ها و اطرف پایگاه های شان می زدند که در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان ماین های ضد پرسونل را از هوا پاش میدادند که نمونه های آنها تا هنوز نزد مردم وجود دارد.

 با آمدن سیلاب ها برخی ازین ماین ها زیر لای و خاک شده و حال که به علل گوناگونی این خاک روفته میشود، ماین های خنثی ناشده منفجر شده و حیات برخی ها را میگیرند.

طالبان نیز ماین گذاری های وسیعی داشته، مخصوصا درین ماه ها که تعداد نیرو های خارجی در افغانستان زیاد شده، اردو و پولیس افغانستان نیز تقویت یافته ، طالبان  از جنگ رویارویی با این نیروها پرهیز کرده و بیشتر به جنگ ماین رو می آورند و در کوی و کوچه ماین گذاری کرده، نه تنها جان نظامیان خارجی و داخلی که جان افراد ملکی، مخصوصا اطفال و زنان را هم میگیرند.

نیرو های انگلیسی و امریکایی در هلمند در برخورد با ماین تلفات بسیاری داشته اند تا جائیکه انگلیس ها بردولت آن کشور اعتراض داشتند که چرا برای انتقال نیرو هایش در هلمند از هلیکوپتر استفاده نمیکند که با عبور پیاده این همه تلفات را در برخورد با ماین از دست میدهند.

 همین حال در مارجه طالبان با استفاده از تاریکی شب مسیر ها و کوچه های که به مارجه منتهی می شوند را ماین گذاری کرده و جان ساکنان این منطقه را در کنار نیرو های خارجی و داخلی میگیرند.

در جاهای هم ماین های با کنترول از راه دور تعبیه شده و حین ورود وسایل نقلیه انفجار داده میشوند. ایران یکی از همسایگان ماست که درین سال ها بیشترین ماین را به افغانستان فرستاده و در دسترس مخالفان دولت قرار داده است .

این را نه تنها نیرو های خارجی مستقر در افغانستان که رئیس امنیت ملی افغانستان نیز تائید کرده است، کاریکه همچنان ادامه دارد و کسی تا حال جلو این ورود را نگرفته است.

ماین پاکی به بودجه و هزینۀ هنگفتی نیاز دارد. زیرا افرادی که به این کار مصروف میشوند، سر خود را به کف دست خود میگیرند و به این خاطر باید پول بیشتری برایشان پرداخت گردد.

علاوتا چون اکثر ماین پاکی ها در جاهای دور از شهر ها صورت میگیرند و هر روز به وسایل پیشرفته تری نیاز پیدا میکند که باید خریداری شود، لذا بودجۀ هنگفتی  برای این کارضروریست که همیشه با مشکلاتی رو به رو بوده است.

سازمان ملل که رهبری و مسئولیت این کار را در افغانستان به عهده دارد، پیوسته تلاش مینماید تا این پول را از طریق اعضای این سازمان مهیا سازد. مسئولان ماین پاکی در افغانستان میگویند که در سال روان ضرورت به ۲۲۴ ملیون دالر دارند، در حالیکه تا حال فقط ۱۰۰ ملیون دالر تهیه شده و آنها به دنبال پول باقیمانده سرگردان اند.

این موسسات مدعی اند که نا امنی های موجود از یکطرف کار آنها را تا حدی راکد ساخته و از سوی دیگر هر روزه ماین های جدیدی کاشت میشوند و به این خاطر تصمیم گرفته اند تا گروپ های محلی ماین پاکی را پرورش دهند تا در هر محل وقتی شکی بر ماین گذاری شد، فورا از طرف این افراد خنثی گردد تا حیات مردم به این آسانی و ارزانی برباد نشود.

این کاریست که اگر از ابتدا به آن توجه میشد تا حال بسیار رشد میکرد و اکنون در سر تاسر افغانستان صد ها و هزاران فرد ماین پاک طبیعی می داشتیم ، کاریکه تا هنوز دیر نشده و باید این اقدام شریف صورت گیرد و به قول معروف ماهی هروقت از آب گرفته شود، تازه است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد