شمال

70
۲۴ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

ماهانه ۵۰ تن اعضای بدنشان را از دست میدهند

کلید * بیست و چهارم حمل ۱۳۸۹

ثریا پیکان معین وزارت شهدا و معلولین در حاشیه ای ورکشاپی که به منظور بهبود وضعیت معلولین در ولایت بلخ برگزار شده بود، به رسانه ها گفت: علاوه بر اینکه به وضعیت معلولین در کشور از سوی دولت توجه بازم صورت نمی گیرد، ماهانه حدود ۵۰ تن به تعداد این افراد افزود می شود.

خانم پیکان افزود، حدود ۱۵ درصد معلولین در سطح کشور دسترسی به معارف دارند که این موضوع مایه نگرانی وزارت شهدا و معلولین شده است.

بر بنیاد اظهارات وی ۸ صد هزار معلول در افغانستان وجود دارد که یک درصد شان را زنان تشکیل میدهد.

این درحالیستکه مقامات ریاست شهدا و معلولین بلخ مدعی اند، ۶۹ درصد معلولین در این ولایت با سواد هستند ولی شمار کمی از آنها به کار گماشته شده اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد