منطقه و جهان

124
۴ دلو ۱۳۸۸

ماموریت تفنگداران آمریکایی در عراق به پایان رسید

تفنگداران آمريکایی امریکا، دیروز، پس از نزديک به هفت سال ماموريت در ولایت الانبار عراق، مسئوليت های خود را در اين ولایت به نيروی زمينی اردوی آمريکا واگذار کردند. ولایت الانبار در گذشته مرکز فعاليت های القاعده در عراق بود.

کلید * چهارم دلو 1388

تفنگداران آمريکایی امریکا، دیروز، پس از نزديک به هفت سال ماموريت در ولایت الانبار عراق، مسئوليت های خود را در اين ولایت به نيروی زمينی اردوی آمريکا واگذار کردند. ولایت الانبار در گذشته مرکز فعاليت های القاعده در عراق بود.

در بحبوبه بحران داخلی عراق، ۲۵۰۰۰ تفنگدار آمريکائی در عراق حضور داشتند ولی بتدريج از شمار آنها کاسته شد و۳۰۰۰ تفنگدار باقيمانده در روزهای آينده عراق را ترک خواهند کرد.

 


کلید * چهارم دلو ۱۳۸۸

تفنگداران آمريکایی امریکا، دیروز، پس از نزديک به هفت سال ماموريت در ولایت الانبار عراق، مسئوليت های خود را در اين ولایت به نيروی زمينی اردوی آمريکا واگذار کردند. ولایت الانبار در گذشته مرکز فعاليت های القاعده در عراق بود.

در بحبوبه بحران داخلی عراق، ۲۵۰۰۰ تفنگدار آمريکائی در عراق حضور داشتند ولی بتدريج از شمار آنها کاسته شد و۳۰۰۰ تفنگدار باقيمانده در روزهای آينده عراق را ترک خواهند کرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد