کابل

72
۱۹ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

لوي څارنوالى، در انتظار بازگشتاندن چکرى به کشور

کلید * نوزدهم حمل ۱۳۸۹

لوى څارنوال کشور اعلام کرد، دوسيه صديق چکرى سرپرست اسبق وزارت حج و اوقاف تکميل شده و انتظار دارد تا وى به وطن برگردانده شود.

محمد اسحاق الکو، دیروز در خبرى درکابل گفت، چکرى تابعيت انگلستان را  دارد و به همين دليل، برگرداندن وى زمانگير است.

ولی الکو، اظهار داشت، آنها منتظرند تا با همکارى دولت انگلستان و وزارت امور داخله کشور، چکرى دوباره به وطن برگردانده شود.

در اين کنفرانس؛ که محمد ياسين عثمانى ریيس اداره عالى نظارت بر تطبيق ستراتيژى مبارزه عليه فساد ادارى نيز گفت، با عملى شدن فرمان اخيرحامد کرزى درمورد صلاحيت هاى بيشتر اداره عالى نظارت برتطبيق ستراتيژى مبارزه عليه فسادادارى، فساد تا٧٠ درصد در ادارات از بین خواهد رفت.

فرمان مذکور بتاريخ ٢٧ حوت ١٣٨٨ صادر شده است.

وی ميگويد، بر بنیاد اين  فرمان، اداره عالى نظارت ميتواند تحقيقات و بررسى ابتدايى را در خصوص قضاياى فساد ادارى در سطح ملى انجام و دوسيه هاى مذکو را به منظور بررسى مزيد و تعقيب عدلى به لوى څارنوالى ارجاع و از نتايج نهايى قضايا و محاکمات آنها مطلع گردد.

در اين کنفرانس ، لوى څارنوال تعهد سپرده که آماده هر نوع همکارى با اين ارگان ميباشد و از هيچ نوع سعى و تلاش در امر مبارزه عليه فساد ادارى دريغ نخواهند ورزيد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد