سیاسی

118
۲۳ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

كمپاین ” تغییر زندگی” گشایش یافت

” تغییر زندگـی”  نام كمپاین ملی آگاهی دهی است كه روز یكشنبه ۱۵ حوت از ســـــوی كلید گروپ و اتحادیۀ‌ اروپا در هوتل انتر كانتیننتال شهر كابل  راه اندازی گردید. در ایـــــن كنفرانس ویكودس یوساكس، سفیر و رئیس هیئت اتحادیۀ‌‌ اروپا در افغانستان،‌ نمایندگان وزارت كار و امور اجتماعی، ‌شهدا و معلولان،‌وزارت امـــــور زنـــــان، ‌وزارت اطلاعات و فرهنگ و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی خدمـــــت رسانـــــی به گروه‌های آسیب پذیر‌حضور داشتند.

هدف این كمپاین تغییر ذهنیت و نگرش جامعه دربارۀ‌ نوجوانان و كودكان كوچـــــه گرد( خیابانی) ‌زنانی در معرض خطر و افرادی دارای معلولیت گفته شده است.

آقای ویكودس یـــــوساكس، در این باره گفت: “اتحادیۀ‌‌‌ اروپا قبلا در زمینۀ‌‌ مصئونیت اجتماعی، ‌بیش از ۱۵ ملیون یورو را به مصرف رسانده و مبلغ ۱۶ ملیون دیگر را پیش از سال ۲۰۱۳  به مصرف خواهد رساند تاكنون حدود ۵۰ هزار كودك به شمول چهار هزار كودك كارگر كه حالا به مكتب برگشته از این كمک ها مستفید شده اند و قضایای بیش از هزار زن و دختر از خشونت‌های خانوادگی، ‌حل و فصل شده است. هـــــزاران شخص دارای معلولیت بازتوانایی شده و از مهارت‌ها و معیشت برخوردار شده اند.”

به باور آقـــــای یوســـــاكس، ‌به منظور حصول دستا‌وردهای بهتر، ‌تمام مردم افغانستان باید از عوامل، پیامدها و راه های حل آسیب پذیری شدید و همچنان خدمات حفاظت اجتماعی كه برای آن ها موجود است، ‌آگاه باشند.

سفیر هیئت اتحادیۀ‌‌ اروپا افزود كـــــه در كنار این دستاوردها هم اكنون نه ملیون نفر در افغانستان آسیب پذیرند و یک ملیون مــــردم ناتوانی جسمی دارند كه در اثر جنگ‌ها توانایی شان را از دست داده اند.

این پروژه از سوی اتحادیۀ‌‌ اروپا تمویل می‌گردد و كلید گروپ از طریق رســـــانه های خود،‌رادیو و تلویزیون ملی و رســـــانه‌های دیگر حدود ۹۷۲ برنامه رادیویی و تلویزیـــــونی، ‌درامه، ‌میزگرد، ‌مصاحبه، ‌اعلان، گزارش‌های ویژه و مصاحبه دربارۀ‌‌ وضعیت كـــــاری و معیشتی زنان، ‌مردان و كودكان دارای معلولیت، ‌اطفال و نوجوانان كوچه گرد،‌ یتیمان و زنان بـــــی بضاعت را پخش و نشر خواهند نمود.

بـــــه گفتۀ‌‌ مسئولان كلید گـــــروپ، مركز خدمات تلیفونی نیز ایجاد خواهد شد تا اطلاعات در مورد آسیب پذیری و عرضۀ‌‌ خدمات برای افراد دارای معلولیت فراهم شود.

آقای شهیر احمد ذهین، رئیس عمومی موسسۀ‌‌ خدمات بشری  و انكشافی افغانستان گفت: ” كلید گروپ و اتحادیه اروپا یک بار دیگر دور هم جمع شده اند تا به نگرانی هــای مردم محروم بپردازند كه  در عوض آن ها باید در شكل دهی فردای بهتر برای افغانستان نقش فعال ایفا كنند.”

‌ریكاردو گراسی، رئیس توســـــعۀ‌ رسانه‌های كلید گروپ نیز در رابـــــطه بـــــه اهمیت روابط میان رسانه‌های افغانستان و سازمان‌های جامعۀ‌‌ مدنی برای پالیسی هیئت تحریر كلید گروپ كه مالكیت افغان‌ها و حق مردم در دسترسی به معلومات در محور آن قرار دارد، صحبت نمود.

در این نشست تاكید شد كه در كنار این برنامه‌ها در دو سال آینده، ‌دو صد كودک كوچه گرد( خیابانی)  در ولایت‌هـــــای بلـــــخ، ‌هرات، ‌كابل، قندهار و ننگرهار  آموزش ژورنالیزم را فرا می گیرند تا بتوانند در مورد آسیب پذیری اجتماعی گزارش دهند.

كلید گروپ (TKG)‌ بخش رســـــانه ای موسسۀ‌ “خدمات انكشافی و بشری بـــــرای افغانستان(DHSA)  ” ‌است كه  از سال ۲۰۰۳ تاكنون به طور مستقل و آزاد برای تقویت دموكراسی و آزادی بیان و حمایت از نهادهای جامعۀ‌‌ مدنـــــی و ارگان‌های رسانه‌ای مستقل در سراسر كشور فعالیت می‌كند. سیاست هیئت تحریر ایـــــن گروه محور مفهوم اساســـــی “مالكیت افغانـــــی فرایند افغانستان” می‌چرخد. این نهاد متعهد به این اصل است كه دسترسی به معلومــات و شنیده شدن خواسته‌های مردم از حقوق اساســـــی شهروندان كشور است، تقویت این برنامۀ‌‌ دولت ‌داری خوب،‌ حسابدهی و شفافیت را ضمانت می كند.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد