خبرهای داخلی

۴ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

فهیم هاشمی به حیث نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعین گردید

رئیس جمهور غنی با صدور حکمی شهزادگل آریوبی را برکنار و به جای وی، محمد فهیم هاشمی را به عنوان سرپرست و نامزد‌وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی انتخاب کرده است.
رئیس جمهور در فرمانی در این زمینه، وزارت دولت در امور پارلمانی را مؤظف ساخته تا هاشمی را جهت دریافت رای تائید به ولسی‌جرگه شورای ملی معرفی نماید.
محمدفهیم هاشمی تاجر و مالک یکی از تلویزیون‌های خصوصی در کشور است.
در همین‌حال گزارش‌های تائید ناشده میرسانند، که قرار است طاهر شاران، به جای محمدگل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب تعیین شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد