تحقیقاتی

363
۱۸ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: سمیه ولی زاده

فضای سنتی حاکم در ولایات غربی کشور ، مانع اصلی فعالیت سارنوالان زن


معلومات کلید گروپ نشان میدهد که باوجود افزایش سارنوالان زن در ولایت های غربی، فعالیت آنان منحصر به شهر ها بوده و ولسوالی ها هنوز هم خالی از حضور سارنوالان زن می باشد.
این معلومات که به اساس مصاحبه با روسای سارنوالی های ولایت غربی تهیه شده نشان میدهد که تعداد سارنوالان زن در کشور از ۳ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ اما تهدیدات امنیتی، مشکلات خانوادگی، دور بودن مسیرهای ولسوالی‌ها و فضای سنتی اجتماع سبب شده که فعالیت این زنان در مرکز شهرها خلاصه شود.
روسای سارنوالی های استیناف ولایت های هرات و فراه می گویند که ده تن از سارنوالان زن در ولسوالی های حوزه غرب استخدام شده اند؛ اما بنا به مشکلاتی که ذکر شد آنان موفق به انجام وظیفه درسطح ولسوالی ها نشده و به گونه خدمتی در مراکز شهرها انجام وظیفه می نمایند .
بر اساس معلوماتی که به کلید گروپ رسیده است، شعبات اداری سارنوالی‌ها در ولسوالی های این حوزه فاقد تعمیر و حتی جای مناسب می‌باشند؛ اما روسای سارنوالی‌های استیناف ولایات غرب کشور می گویند که سارنوالان کارهای اداری شان را در شعبات اداری ولسوال ها و یاهم شعبات قوماندانی امنیه انجام می دهند.
در همین حال برخی از زنان سارنوال در غرب کشور نیز در کنار تهدیدات امنیتی، نبود تعمیر و مکان مناسب را از جمله موانع فعالیت شان در سطح ولسوالی‌ها بیان می کنند.
هرات:
سارنوالان زن در حوزه غربی کشور از جمله ولایت هرات با مشکلاتی که ذکر شد، دست و پنجه نرم می کنند و از حکومت مرکزی خواهان رسیدگی به مشکلات ادارات سارنوالی این حوزه هستند.
مهوش آمر سارنوالی شهری اداره سارنوالی استیناف هرات از بی تو جهی برخی از نهادهای مسوول جهت رسیدگی به مشکلات سارنوالان زن انتقاد نموده و می افزاید:” که بسیاری اداره های مسوول برای رسیدگی به مشکلات زنان سارنوال فقط پشت تربیون ها شعار میدهند اما هیچ حمایت از زنان سارنوال نمی کنند.”
خانم مهوش از دخالت برخی از مسوولان و افراد بانفوذ در روند بررسی دوسیه ها شاکی است، او تاکید دارد که سارنوالان زن خواسته های غیرقانونی این افراد را برآورده نمی کنند و به همین دلیل آنان به نحوی در پی تخریب و حاشیه قرار دادن سارنوالان زن هستند.
آمر سارنوالی شهری ولایت هرات با آنکه نام این افراد را مشخص نمی‌کند، اما از تهدیدات امنیتی نیز اظهار نگرانی نموده و می گوید که بیشتر تهدیدات از جانب مجرمان علیه سارنوالان زن صورت می گیرد.
فریبا یکی دیگر از زنان سارنوال است که در سارنوالی استیناف ولایت هرات مصروف انجام وظیفه است.
او تعصبات و تهدیدات امنیتی را از عوامل اصلی موانع سر راه فعالیت زنان سارنوال در سطح ولسوالی ها عنوان می کند.
فریبا هم چنان حضور زنان سارنوال در مراکز شهرها را چشمگیر نمیداند.
وی از حکومت میخواهد که کارکرد سارنوالان زن نادیده گرفته نشود و در سطوح تصمیم گیری نقش شان پررنگ شود.
اما محمدالف عرفان رییس سارنوالی استیناف ولایت هرات حضور و فعالیت سارنوالان زن در اداره سارنوالی این ولایت را رضایت بخش می خواند.
آقای عرفان می گوید که حضور زنان سارنوال در این اداره طی سه سال اخیر از ۵ سارنوال به ۲۷ سارنوال زن افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش ۱۶ در صدی حضور و فعالیت زنان در اداره سارنوالی هرات می باشد.
به گفته آقای عرفان هم اکنون آمریت های سارنوالی شهری، منع خشونت و تخلفات اطفال و آمریت سارنوالی امنیت عامه توسط سارنوالان زن اداره می شوند.
از سوی هم رییس سارنوال استیناف هرات تهدیدات امنیتی، نبود ساختمان در سطح ولسوالی ها و فضای سنتی اجتماع را از مشکلات اصلی سارنوالان زن عنوان می کند.
محمدالف عرفان می گوید که در حال حاضر ۸ سارنوال زن در ادارات سارنوالی ۸ ولسوالی استخدام شده اند؛ اما به خاطر دوری مسیرها و تهدیدات امنیتی نتوانسته اند فعالیت های شان را در همان بست ها ادامه دهند و به همین دلیل به حیث سارنوال خدمتی در مرکز شهر کار شان را پیش می برند.
وی با وجود اینکه فعالیت زنان سارنوال را موثر عنوان می کند؛ اما بیان میدارد که حتی در مرکز شهر سارنوالان زن جهت بررسی قضایای جرمی چون واقعات قتل، ترور و جرایم تروریستی به دلیل فضای سنتی جامعه قادر نیستند که وظایف شان را درست انجام دهند.
به گفته او، در زندان هم به خاطر تحقیقات از مجرمین جای مناسبی برای سارنوالان زن وجود ندارد.
با وجود این همه مشکلات، رییس سارنوالی استیناف هرات بر افزایش حضور و فعالیت سارنوالان زن در این اداره و سطح ولسوالی ها تاکید می ورزد.
هرچند عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات با اینکه وجود تهدیدات امنیتی و نا امنی ها را در برخی از ولسوالی های این ولایت می پذیرد؛ اما اضافه می‌کند که در دو سال اخیر تهدید مشخصی علیه سارنوالان هرات ثبت نشده است.
آقای ولی زاده اطمینان می‌دهد که در صورت درخواست، امنیت سارنوالان زن و مرد در سطح ولسوالی ها از سوی نیروهای پولیس تامین می شود.
آقای ولیزاده می افزاید که در کنار این سارنوالان زن، مانند مردان برای حفظ امنیت شان در ساحات ولسوالی ها می توانند درخواست سلاح نمایند، جواز و سلاح طبق هدایت وزارت داخله برای شان توزیع خواهد شد.
بادغیس:
غور و بادغیس از جمله ولایاتی است که ۳ سال قبل در ادارات سارنوالی این ولایات هیچ سارنوال زن فعالیت نداشته است؛ اما بعد از هرات اکنون رقم بیشتر سارنوالان زن در بادغیس ایفای وظیفه می نمایند.
احمدجان عزیزی رییس سارنوالی استیناف ولایت بادغیس می گوید:” در جریان ۳ سال اخیر ۵ بست در اداره سارنوالی این ولایت برای زنان اختصاص یافته است که در حال حاضر ۴ سارنوال زن در این بست ها تعیین شده اند.”
به گفته آقای عزیزی سال های قبل در چوکات اداره سارنوالی بادغیس هیچ سارنوال زن حضور نداشت؛ اما با آنکه اکنون حضور دارند، ولی هنوز هم حضور سارنوالان زن در ولسوالی ها با مشکلات همراه است.
رییس سارنوالی استیناف ولایت بادغیس می‌گوید که درچوکات سارنوالی ولسوالی بالا مرغاب یک سارنوال زن استخدام شده است؛ اما به دلیل مشکلات امنیتی در حال حاضر درمرکز شهر فعالیت دارد.
به گفته او، نبود ساختمان جداگانه و تهدیدات امنیتی در سطح ولسوالی‌ها نه تنها مانع فعالیت زنان شده است، بلکه پیشبرد امورات را برای سارنوالان مرد نیز دشوار ساخته است.
رییس سارانوالی استیناف ولایت بادغیس هم چنان خاطر نشان می سازد که مشکل نبود ساختمان در سطح ولسوالی ها با اداره لوی سارنوالی نیز در میان گذاشته شده است، اما تا کنون پاسخی داده نشده است.
او همچنان بیان میدارد که در ولسوالی های جوند و بالامرغاب سارنوالان مرد هم به خاطر تهدیدات امنیتی تمام وقت به وظایف شان رسیده نمی توانند و به گونه وقفه ای توسط طیاره های نظامی به ادارات شان منتقل می شوند.
با این حال فیهم قایم قوماندان امنیه بادغیس وجود تهددیدات امنیتی علیه سارنوالان را رد می کند.
او می گوید که هیچ مشکلی در راستای فعالیت سارنوالان مرد و زن در سطح ولسوالی ها وجود ندارد.
فراه:
فراه نیز از جمله ولایت‌های است که در دو سال اخیر تعداد سارنوالان زن از یک سارنوال به ۳ تن افزایش یافته است.
محمد اجمل عرب¬زی رییس سارنوالی استیاف ولایت فراه می گوید:” فعالیت سارنوالان زن به دلیل تعصبات خانواده‌ها و تشدید جنگ، محدود به مرکز شهر می باشد.”
به گفته وی هم اکنون در ولسوالی‌های فراه حتی سارنوالان مرد هم فعالیتی ندارند.
رییس سارنوالی استیناف فراه از کم توجهی مسوولان امنیتی به خاطر حفظ امنیت جان سارنوالان انتقاد می کند.
او بیان میدارد که جهت تامین امنیت سارنوالان در سطح ولسوالی‌ها از طریق فرستادن مکتوب به قوماندانی امنیه و اداره امنیت ملی درخواست همکاری شده است، اما تا هنوز پاسخ و اطمینان در این مورد داده نشده است.
آقای عرب زی حضور و فعالیت سارنوالان زن را برای تحقق تعهدات حکومت و بررسی قضایای مربوط به خانم هارا مهم عنوان نموده و تاکید دارد که با وجود افزایش نا امنی‌های فراه برای جذب بیشتر سارنوالان زن در این اداره تلاش می شود.
رییس سارنوالی استیناف فراه هم چنان می افزاید که برعلاوه این مشکلات، سارنوالی‌های ولسوالی‌ها فاقد ساختمان می باشد و سارنوالان در شعبات ولسوال ها و قوماندانی های امنیه، وظایف شان را انجام میدهند.
با این حال محب الله محب سخنگوی پولیس فراه می گوید:” تا اکنون هیچ مکتوبی از سوی اداره سارنوالی به خاطر تامین امنیت سارنوالان به قوماندانی امنیه فرستاده نشده است.”
او وعده می دهد که در حد توان، پولیس امنیت سارنوالان را تامین می نماید و در حال حاضر در مرکز شهر و ولسوالی‌های پشترود و بالا بلوک سارنوال نظامی و ملکی حضور و فعالیت دارند.
غور:
در اداره سارنوالی غور دو سال قبل سارنوالان زن حضور و فعالیت نداشتند و طی دو سال اخیر نیز فقط دو بست این اداره را سارنوالان زن اشغال کرده اند.
گل احمد حیدری رییس سارنوالی استیناف غور به کلیدگروپ می گوید:” دو سارنوال زن در این اداره استخدام شده اند که در حال حاضر یک تن آنان به خاطر نا امنی و دید سنتی مردم نسبت به کار زنان، در اداره سارنوالی هرات به حیث سارنوال خدمتی فعالیت دارد.”
آقای حیدری ولایت غور را یک ولایت دور افتاده و سنتی خوانده و می افزاید که در حال حاضر یک سارنوال زن در آمریت مبارزه با خشونت علیه زنان در این ولایت مصروف انجام وظیفه است.
به گفته او، به همین اساس علاقمندی سارنوالان زن در این ولایت کمتر می باشد.

بی خبری لوی اداره لوی سارنوالی از وضعیت سارنوالان زن در ولایات غربی
از سوی هم جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی از حضور و فعالیت سارنوالان زن اظهار خوشبینی می کند.
آقای رسولی می گوید:”حضور سارنوالان زن در سراسر کشور طی ۳ سال اخیر از ۳ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است.”
به گفته وی ۱۳ تن از سارنوالان زن در سطوح بلند و به حیث رییس سارنوالی استیناف تعیین شده اند.
سخنگوی لوی سارنوالی هم چنان به این باور است که حضور و فعالیت سارنوالان زن سبب کاهش فساد مالی و اداری و ارائه خدمات بهتر شده است.
او افزایش حضور سارنوالان زن را نتیجه عملی شدن وعده های حکومت مبنی بر افزایش سهم زنان در بخش قوه قضاییه و ایجاد فضای مصوون در سارنوالی های ولایات کشور عنوان کرد.
براساس معلومات کلید گروپ در حوزه غرب کشور فعالیت سارنوالان زن در ولایت های این حوزه محدود به مراکز شهرها می باشد اما جمشید رسولی در این مورد اظهار بی خبری نموده و تاکید دارد که سارنوالان زن و مرد باید در تمام ولسوالی‌های که تعیین میشوند، وظایف شان را پیش ببرند.
وی از سوی هم نبود ساختمان جداگانه برای فعالیت سارنوالان در سطح ولسوالی‌ها را از مشکلات اساسی عنوان نموده و تصریح می کند که برای ساخت تعمیرات جداگانه در ولسوالی‌ها تلاش می شود که به این مشکل نیز رسیدگی شود.
از سوی هم شماری از شهروندان در غرب کشور از کارکرد سارنوالان زن ابراز رضایت نموده ومعتقدند که سارنوالان زن برای تحقق عدالت طبق قانون عمل می نمایند و امورات شان عاری از فسادمالی و اداری می باشد.
این شهروندان غرب کشور خواهان افزایش حضور سارنوالان زن می باشند.
شماری از مدافعان حقوق زن در حوزه غرب حضور سارنوالان زن در این حوزه را بسنده نمی دانند و حضور کمرنگ سارنوالان زن را نشانه ی از حاکم بودن سنت مرد سالاری بیان می کنند؛ به گفته آنان زنان که به این نهادها برای حل قضایای‌شان حضور پیدا می‌کنند نمی‌توانند تمام موضوعات شان ‌‎را با سارنوالان مرد در میان بگذارند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد